arrow 75 วัตถุประสงค์


 เพื่อเป็นศูนย์กลางทางการเงินของขบวนการสหกรณ์ทั่วประเทศ โดยให้บริการสินเชื่อ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนภายใน ให้สามารถบริการแก่สมาชิกได้มากขึ้นช่วยสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเงินของขบวนการสหกรณ์

arrow 75 คุณสมบัติผู้ใช้บริการ

  1. เป็นสมาชิกชุมนุมสหกรณ์ฯ หรือสหกรณ์อื่น
  2. เป็นสมาชิกกองทุนสงเคราะห์สมาชิก (สก.1) หากไม่เป็นสมาชิกต้องจัดให้มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
  3. มีการดำเนินธุรกิจสหกรณ์/กลุ่มฯ ได้มาตรฐานและมั่นคง
  4. ไม่ค้างชำระค่าบำรุงและถือหุ้นตามข้อบังคับของชุมนุมสหกรณ์

arrow 75 ขั้นตอนการใช้บริการสินเชื่อ

  1. ติดต่อสำนักงาน ช.ส.ค.สาขาในพื้นที่หรือ ช.ส.ค.สำนักงานใหญ่
  2. จัดเตรียมเอกสารประกอบการขอใช้บริการสินเชื่อตามที่ ช.ส.ค.กำหนด

arrow 75 หลักประกัน (สำหรับสมาชิกเครดิตยูเนี่ยน)

  1. กรณีที่มีคณะกรรมการดำเนินการค้ำประกันรับผิดเต็มจำนวน หรือมีหลักทรัพย์ เป็นประกันบางส่วน

 ทุนเรือนหุ้น  วงเงินกู้สูงสุด
 ก. ไม่เกิน 50 ล้านบาท  1เท่าของทุนเรือนหุ้น แต่ไม่เกิน 40 ล้านบาท
  ข. ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป 80% ของทุนเรือนหุ้นของผู้กู้ แต่ไม่เกิน 100 ล้านบาท

 *** ยกเว้น สินเชื่อเพื่อจัดจ้างผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ ไม่เกิน 1 เท่าของทุนเรือนหุ้นแต่ไม่เกิน 5 แสนบาท

  2. จำนวนเงินกู้ทุกสัญญารวมกันเกินกว่าข้อ 1. ก,ข ให้คณะกรรมการดำเนินการค้ำประกันรับผิดเต็มจำนวน และจะต้องจัดให้มีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเป็นหลักประกันเงินกู้ให้เป็นไปดังนี้
  - หลักทรัพย์อันปลอดจำนองรายอื่น นำมาจำนองเป็นประกันโดยจำนวนเงินกู้ต้องไม่เกิน 80% แห่งมูลค่าของหลักทรัพย์นั้น ***กรณีที่มีสิ่งปลูกสร้างและนำมาคำนวณรวมเป็นหลักประกันเงินกู้ ผู้ขอกู้จะต้องจัดทำประกันวินาศภัยในวงเงินเท่ากับมูลค่าของสิ่งปลูกสร้างที่
    นำมาจดทะเบียนจำนองโดยให้ ช.ส.ค.เป็นผู้รับผลประโยชน์ตลอดอายุสัญญาการกู้เงิน
  - หลักทรัพย์รัฐบาลหรือเอกสารการฝากเงินในธนาคารหรือหลักทรัพย์ตามที่คณะกรรมการอำนวยการกำหนดเป็นหลักประกัน โดยจำนวนเงินกู้ต้องไม่เกิน 90% แห่งค่าของทรัพย์นั้น
  - เอกสารการฝากเงินหรือตั๋วสัญญาใช้เงินของชุมนุมสหกรณ์ซึ่งให้คิดเต็มมูลค่าแห่งตราสารนั้น
  - หลักทรัพย์อื่นที่ไม่มีภาระผู้กพันใดๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร โดยจำนวนเงินกู้ต้องไม่เกิน 80% แห่งมูลค่าของทรัพย์นั้น
  *** ยกเว้น เงินกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องกู้ได้ไม่เกิน 1 เท่าของเงินหุ้นที่ผู้กู้ถือใน ช.ส.ค.

 

arrow 75 หลักประกัน (สำหรับสมาชิกสมทบองค์กรอื่น และสหกรณ์อื่น)

  1. เงินกู้รวมกันไม่เกิน 3 ล้านบาท ให้คณะกรรมการของผู้กู้ทั้งคณะค้ำประกันเงินกู้เต็มจำนวน หรือจัดหาหลักทรัพย์ค้ำประกันอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ 2
  2. เงินกู้เกินกว่าที่กำหนดในข้อ 1 ต้องมีหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินเป็นหลักประกัน อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่กำหนดในข้อ 2

 

arrow 75 เอกสารประกอบการขอใช้บริการสินเชื่อ ช.ส.ค.

  1. หนังสือขอกู้เงินถึง ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด
  2. ใบสำคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์(กรณีเป็นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน)
  3. สำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ที่อนุมัติให้กู้เงินในครั้งนี้
  4. สำเนารายงานการประชุมใหญ่ เรื่อง :-
     - การกำหนดวงเงินกู้ยืมภายนอกประจำปี
     - การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการประจำปี
  5. สำเนาหนังสือเห็นชอบวงเงินกู้ยืมภายนอกประจำปี จากนายทะเบียน
  6. สำเนาระเบียบ และข้อกำหนดว่าด้วยการให้เงินกู้ของสหกรณ์/กลุ่ม
  7. สำเนาข้อบังคับทั้งเล่มของสหกรณ์ (หรือหน้าที่ระบุที่ตั้ง,และลายมือชื่อผู้มีอำนาจกระทำการแทนสหกรณ์)
  8. แบบบันทึกประวัติสมาชิกที่ขอกู้เงินและโครงการในครั้งนี้ (กรณีเป็นโครงการพิเศษต่างๆ)
  9. งบดุล และงบกำไรขาดทุน หมายเหตุประกอบงบการเงินประจำปีที่ผ่านมา และย้อนหลัง 2 ปี รวม 3 ปี (ถ่ายหน้ารายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานผลการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีทั้งชุดมาประกอบด้วย )
  10. รายงานฐานะการเงินเดือนปัจจุบัน และย้อนหลัง 2 เดือน (รวม 3 เดือน)
  11. - หนังสือสัญญากู้เงิน และหนังสือสัญญาค้ำประกันเงินกู้ อย่างละ 2 ฉบับ
      - สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ และสำเนาทะเบียนบ้านของคณะกรรมการดำเนินการทั้งคณะ
      - หนังสือยินยอมให้ดำเนินการเกี่ยวกับเงินปันผล(ทั้งกลุ่มและสหกรณ์) อย่างละ 2 ฉบับ
        เอกสารในข้อ 11 ทั้ง 3 ประเภท ให้ลงลายมือชื่อให้เหมือนกันทุกประเภท โดยลงลายมือชื่อต่อเจ้าหน้าที่ ช.ส.ค. เท่านั้น
  12. สำเนาหลักทรัพย์(หน้า-หลัง) , ใบประเมินราคาที่ดินที่ออกโดยสำนักงานที่ดิน และเอกสารสำเนาบัตรประชาชน,สำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของหลักทรัพย์และคู่สมรส(กรณีใช้ที่ดินค้ำประกัน)
  13. สำเนาสัญญากู้เงินกับสถาบันการเงินอื่นๆ(ในกรณีมีหนี้เงินกู้ภายนอกที่นอกเหนือ ช.ส.ค.)
  14. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร (หน้าที่ระบุชื่อบัญชี และเลขที่บัญชี)
  15. รายงานการตรวจหลักทรัพย์ และสรุปรายละเอียดการตรวจหลักทรัพย์ (โดยเจ้าหน้าที่ช.ส.ค.)
  หมายเหตุ : เอกสารประกอบสินเชื่อต้องลงนามรับรองสำเนาทุกรายการ

 

arrow 75 อัตราดอกเบี้ย 

ประกาศ : อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

จำนวนผู้เยี่ยมชม

1532555
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
273
1104
3206
1522350
24175
27290
1532555
Your IP: 35.172.230.21

MENU

คุกกี้ และนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว , นโยบายคุกกี้