คำนิยามสหกรณ์คืออะไร

     สหกรณ์นับว่าเป็นองค์การหนึ่งที่มนุษย์คิดค้นขึ้นมาจากผลของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมขนานใหญ่ ในการปฏิวัติอุตสาหกรรม  โดยยึดหลักการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจในหมู่ประชาชนที่มีความอัตคัตขัดสนและอ่อนกำลังในทางเศรษฐกิจ ดำ เนินการด้วยการช่วยเหลือตนเอง ด้วยการร่วมทุนและกำลังเงิน ด้วยความสมัครใจ ตั้งเป็นสมาคมเพื่อประกอบกิจการของตนเองโดยมิใช่การแสวงหากำไร แต่เพื่อตัดคนกลางที่ไม่จำเป็นออกไปให้สมาชิกทุกคน มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ไม่ถือกำลังทรัพย์เป็นใหญ่และผลที่เกิดขึ้นก็นำมาแบ่งปันกัน โดยวิธีที่เที่ยงธรรมในระหว่างที่มีส่วนได้เสียในกิจกรรมนั้น วิธีนี้คือหลักการร่วมมือ จึงได้ชื่อว่า “การสหกรณ์

     พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ “ผู้เป็นพระบิดาของการสหกรณ์ในประเทศไทยได้บัญญัติคำจากภาษาอังกฤษ Co-Operation เป็นศัพท์เฉพาะในภาษาไทยว่า สหกรณ์ซึ่งมาจากคำในภาษาสันสกฤต 2 คำ คือ สห
แปลว่า ร่วมกันและกรณ์แปลว่าการกระทำ รวมกันแปลได้ความว่าการกระทำ ร่วมกันหรือการร่วมมือกันและได้ประทานคำแปลว่า สหกรณ์เป็นวิธีการจัดการรูปหนึ่งซึ่งบุคคลหลายคนเข้าร่วมกันโดยความสมัครใจของตนเอง  ในฐานะที่เป็นมนุษย์เท่านั้น  และโดยความมีสิทธิเสมอหน้ากันหมดเพื่อจะบำรุงตัวเองให้เกิดความจำเริญในทางทรัพย์

     ซึ่งตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2493 ให้ความหมายของสหกรณ์ไว้ว่างานร่วมมือกัน วิธีการจัดการอย่างหนึ่งที่บุคคลพอใจร่วมมือ เพื่อบำรุงความเจริญในทางเศรษฐกิจโดยแบ่งกำไรเสมอกัน

     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงอธิบายความหมายสหกรณ์ว่า สห คือ ด้วยกัน กรณ์ คือการทำงาน  สหกรณ์คือการทำงานร่วมกัน ด้วยความรู้ความสามารถ ซื้อสัตย์สุจริต  เมตตากัน  สหกรณ์ต้องอาศัยปัจจัยสำคัญที่สุดคือความสามัคคีและความซื่อสัตย์

     ความหมายของสหกรณ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 มาตรา 4 ได้กำหนดให้สหกรณ์หมายความว่า คณะบุคคลซึ่งร่วมกันดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยช่วยตนเอง และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้

พระบรมราโชวาท

พระราชทานแก่ผู้นำสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ
  ศาลาดุสิตดาลัย  พระราชวังดุสิต
วันจันทร์ที่ ๑๐ พฤษภาคม  ๒๕๑๖
“...คำว่าสหกรณ์นี้ก็เป็นที่เข้าใจกันดีแล้วเดี๋ยวนี้ ว่าเป็นการร่วมแรงร่วมกำลังคน สหก็ด้วยกัน กรณ์” ก็ปฏิบัติงาน สหกรณ์มีหลายจำพวก...
“...สหกรณ์นี่นะ ต้องอาศัยปัจจัยสำคัญที่สุดคือความสามัคคี ความซื่อสัตย์ ถ้าใครเข้ามาเป็นกลุ่มก็ต้องหวังดี ซึ่งกันและกัน ถึงจะทำให้กลุ่มนั้นเจริญได้ ถ้าเข้ามาในกลุ่มเพื่อเอาเปรียบซึ่งกันและกันมีหวังล้มแน่...
“...การทำงานด้วยความตั้งใจขยันหมั่นเพียรนั้น จะทำให้เรายืนได้เดินได้ทำงานได้ต่อไป อันนี้เป็นหลักเหมือนกันของสหกรณ์ ทุกคนต้องขยันหมั่นเพียร พร้อมกันช่วยกันพยุงซึ่งกันและกัน และจะมีชีวิตที่เข้มแข็ง แล้วก็ต่อไปมี ความเจริญรุ่งเรือง มีฐานะดีขึ้นเป็นลำดับ ก็ขอพูดเพียงแค่นี้ว่า สหกรณ์เป็นของดี แต่ต้องสร้างสหกรณ์แข็งแรงด้วยความสามัคคี ด้วยความเมตตาซึ่งกันและกัน ด้วยการค้ำจุนซึ่งกันและกัน และด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อกัน...”

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

     สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน คือ สหกรณ์ที่จัดตั้งขึ้นในหมู่ประชาชนที่อาศัยอยู่ ในวงสัมพันธ์เดียวกัน เช่นอาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่อาศัย ที่ทำ งาน สถานศึกษา หรือประกอบ อาชีพเดียวกัน หรือมีกิจกรรมร่วมกันในลักษณะต่อเนื่อง และบุคคลเหล่านั้นมีความปรารถนา จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยวิธีการนำ เงินของตนมาสะสมไว้เป็นกองทุน สมาชิกทุก ๆ คนจะ ต้องสะสมเงินตามความสามารถของตนเป็นประจำและสม่ำเสมอตามที่สหกรณ์กำหนด และเงินในกองทุนนี้จะสามารถช่วยเหลือสมาชิกที่มีความจำ เป็นและเดือดร้อนทางด้านการเงิน กู้ยืมไป แก้ไขปัญหาและบำบัดความเดือดร้อนเหล่านั้น หรือถ้าไม่มีความเดือดร้อนเงินสะสมก็จะมีมากขึ้น สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จึงเป็นสหกรณ์ที่มุ่งหวังให้สมาชิกช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน บริหารงานโดยสมาชิกและทำกิจการทุกอย่างเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสมาชิก

ความหมายของเครดิตยูเนี่ยน

     ความเป็นมาคำว่า “เครดิตยูเนี่ยน” เป็นคำที่ เฟรดริช วิลเลี่ยม ไรฟ์ไฟเซ่น ผู้ริเริ่มก่อตั้ง เครดิตยูเนี่ยน ได้คิดค้นและริเริ่มจัดตั้งในรูปของสมาคมครั้งแรกในประเทศเยอรมันนี ประกอบด้วย คำที่แสดงปรัชญาของสมาคมนี้ไว้ชัดแจ้ง 2 คำ คือ “เครดิต (Credit)” หมายความว่า “ความเชื่อ ถือได้ความไว้วางใจได้” และคำว่า “ยูเนี่ยน (Union)” หมายความว่า “การรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน” เป็นการรวมเอาความไว้วางใจซึ่งกันและกันเข้าเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อดำเนินงานร่วมกัน ให้บรรลุจุดหมาย การดำเนินงานของสมาคมนี้มีลักษณะของสหกรณ์เต็มตัว จึงเรียกว่า “สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน” 

  “สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นสมาคมที่รวมเอาคนที่ไว้วางใจกันและกันเข้าเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อร่วมกันดำเนินกิจการอันจะเป็นประโยชน์แก่การแก้ไขปัญหา ความทุกข์ ความเดือดร้อน ของกันและกัน และช่วยส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีแก่สมาชิกและครอบครัว

ปณิธานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

   “สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน” มีปณิธานสูงสุดที่การพัฒนาคนให้มีคุณภาพและศักยภาพที่จะทำงานให้หมู่คณะ ช่วยพัฒนาความเจริญก้าวหน้า ความมั่นคงแก่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ด้วยหลักการพัฒนาจิตใจ พัฒนาเศรษฐกิจ และพัฒนาสังคม ให้มีดุลยภาพ โดยมุ่งให้คนมีในสิ่งต่อไปนี้
  1. มีการเรียนรู้ร่วมกันทั้งทางโลกและทางธรรมมากขึ้น (To Learn More) หมายความว่า ให้คนเรียนรู้ปัญหาของคน ของสังคมรอบข้างด้วยตนเอง เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาและเรียนรู้ที่จะสร้างความเป็นอยู่ที่ดีร่วมกัน ตลอดจนเรียนรู้เรื่องต่างๆ ที่จะสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีร่วมกัน
  2. มีความจำเริญในทรัพย์และจำเริญในธรรมร่วมกันมากขึ้น (To Have More) หมายความว่า ให้คนในสังคมมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้นไปด้วยกัน และสังคมสงบสุข ปราศจากภัย และอบายมุข ผู้คนเป็นคนดีอยู่ร่วมกันอย่างมีสันติสุข
  3. มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยกัน (To Be More) หมายความว่า คนทุกคนในขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจะเป็นผู้มีเกียรติเสมอภาคกัน ไม่ถูกเหยียดหยาม เหยียบยำ หรือถูกแบ่งชนชั้น ทุกคนสามารถดำรงฐานะของตนในความเป็นมนุษย์ได้อย่างภาคภูมิมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน

ความหมายของสัญลักษณ์

สัญลักษณ์นี้เป็นเครื่องหมายแทนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ในทุกหนทุกแห่งทั่วโลก องค์ประกอบของสัญลักษณ์นี้บ่งบอกถึงความหมายและความสัมพันธ์กับอุดมการณ์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ดังนี้
รูปโลก : เป็นองค์ประกอบของสัญลักษณ์นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่าสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นองค์กรทางการเงินประเภทหนึ่งที่มีอยู่ทั่วโลก
22 ภาพเงาคน 4 คน : แสดงถึงหน่วยสถาบันครอบครัวของมนุษยชาติ ผู้อุทิศตนทำงานเพื่อประโยชน์ร่วมกันโดยส่วนรวม เหตุที่แสดงเป็นภาพเงาก็เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการแสดงให้เห็นถึง ความแตกต่างของเครื่องแต่งกายประจำชาติ
เพราะสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนั้นรับใช้และบริการแก่คนทุกคนทั่วโลก
33 รูปมือคู่ : แสดงถึงคุณลักษณะแห่งการช่วยเหลือ ตนเองของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เมื่อเราเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ก็เท่ากับเราเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของประชาชนผู้สะสมเงินร่วมกัน และให้บริการเงินกู้ซึ่งกันและกันตามจำนวนเงินทุนที่มี ในฐานะที่เป็นสมาชิกเราก็คือเจ้าของกิจการ และมีส่วนในการกำกับควบคุมนโยบายเพราะสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นองค์กรของเรา
33 มือ ครอบครัวและรูปโลก คือ เครื่องหมายของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เป็นสัญญาลักษณ์ ของการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จากบุคคลหนึ่งไปสู่อีกบุคคลหนึ่งทั่วโลก ตามหลักวิธีของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

เมื่อนำองค์ประกอบทั้งหมดมารวมกัน จะเป็นสัญลักษณ์ของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนต่างๆ ในทุกชาติทุกภาษา หัวใจสำคัญคือ ความเป็นสากลและการแสดงภาพรวมของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ในลักษณะที่สามารถหลับตาเห็นภาพ รายละเอียดได้ทันที จำนวนผู้เยี่ยมชม

1443546
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
498
528
498
1437589
16686
23227
1443546
Your IP: 44.212.99.208

MENU

คุกกี้ และนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว , นโยบายคุกกี้