นโยบายชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด

ด้านการพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

 1. สร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมีการบริหารงานให้ได้เกณฑ์มาตรฐานจนเป็นแบบอย่างของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพื่อนำไปสู่ “หนึ่งจังหวัดหนึ่งสหกรณ์” (One Province One Credit Union–OPOCU)
 2. รณรงค์ให้สหกรณ์จัดทำแผนพัฒนาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเพื่อขยายฐานจำนวนสมาชิกรายบุคคล การบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริการด้านต่าง ๆ ให้มีความหลากหลาย กำหนดให้มีเครื่องมือวัดมาตรฐานในการบริหารงานทุกด้าน
 3. จัดให้มีทีมงานวิเคราะห์และประมวลผลการบริหารงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่มีความต้องการและให้คำแนะนำเพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายทางการบริหารต่อไป
 4. จัดให้มีการประชุมวางแผนการพัฒนาสหกรณ์ร่วมกับสถาบันการศึกษา สันนิบาตสหกรณ์ชุมนุมสหกรณ์ องค์การหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

ด้านการพัฒนาคุณภาพบุคลากรทุกระดับ

 1. สร้างจิตสำนักงานแห่งความเป็นผู้ให้บริการของบุคลากร ช.ส.ค. ทุกระดับแก่บรรดาผู้นำสหกรณ์สมาชิกและบุคคลภายนอกอย่างกระตือรือร้น ปลูกฝังทัศนคติที่ดีของความเป็น เครดิตยูเนี่ยน
 2. พัฒนาความรู้และภาวะผู้นำของบุคลากรในขบวนการสหกรณ์ร่วมกับสถาบันต่างๆ  
 3. จัดการศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนขนาดเล็กไปจนถึงสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่
 4. จัดให้มีการศึกษาดูงานระหว่างบุคลากรของขบวนการสหกรณ์องค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศเพื่อเพิ่มเติมความรู้ความเชี่ยวชาญและมุมมองที่กว้างไกลต่อการบริหารงาน
 5. สร้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้กับบุคลากรในขบวนการเครดิตยูเนี่ยน
 6. พัฒนาหลักสูตรเครดิตยูเนี่ยนให้ได้มาตรฐานเพื่อนำไปใช้ในสถาบันการศึกษา

ด้านการเป็นศูนย์กลางทางการเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

 1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินของ ช.ส.ค. รวมถึงจัดบริการและอำนวย สินเชื่อที่มีประสิทธิภาพและหลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิก
 2. รณรงค์ให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสมาชิกหรือสหกรณ์อื่นใช้บริการธุรกรรมทางการเงินกับ ช.ส.ค. ทั้งในเรื่องการถือหุ้น การฝากเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน และการกู้ยืมเงินโดยเน้นให้ ช.ส.ค. เป็นศูนย์กลาง

ด้านการประชาสัมพันธ์ขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

 1. ประชาสัมพันธ์ขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนและขบวนการขบวนการสหกรณ์ไปสู่สาธารณชน องค์กรอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนในทุกรูปแบบ
 2. พัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ให้ได้รับความสนใจและทันต่อเกตุการณ์
 3. รณรงค์ให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนใช้สัญลักษณ์ให้เป็นจุดเด่นต่อบุคคลในขบวนการและสาธารณชน
 4. รณรงค์ให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนประชาสัมพันธ์ตนเองไปสู่ชุมชนสังคมใกล้เคียงและจัดกิจกรรมทางสังคมในโอกาสต่าง ๆ

ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ

 1. พัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและระบบฐานข้อมูลของสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน สมาชิกทั่วประเทศ
 2. พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศการบริหารงานภายใน ช.ส.ค. และเชื่อมโยงข้อมูลภายในสำนักงานใหญ่และระหว่างสำนักงานใหญ่กับสำนักงานสาขา
 3. จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดระบบการเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งภายในและต่างประเทศ

ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ช.ส.ค.

 1. พัฒนาการบริหารงานของ ช.ส.ค.ให้ได้มาตรฐานอย่างมืออาชีพ
 2. พัฒนาการบริการของ ช.ส.ค.สาขาทุกด้าน
 3. พัฒนาโครงสร้างให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
 4. พัฒนา ช.ส.ค. ให้เป็นองค์การสีขาว

ด้านความมั่นคงของ ช.ส.ค. และขบวนการ

 1. ลดอัตราหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ให้เหลืออยู่ในอัตราเกณฑ์มาตรฐาน
 2. บริหารการลงทุนเงินของ ช.ส.ค. ให้มีความมั่นคงปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุด
 3. ศึกษาการจัดตั้งกองทุนประกันเงินรับฝากในขบวนการ(Stabilization Fund)
 4. ศึกษารูปแบบและดำเนินการบริหารหนี้ด้อยคุณภาพในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

ด้านการส่งเสริมธุรกิจสหกรณ์

 1. เป็นศูนย์กลางด้านการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสมาชิกให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่สมาชิก
 2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์สหกรณ์ให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้
 3. รณรงค์ให้สหกรณ์ดำเนินการส่งเสริมธุรกิจให้แก่สมาชิก ทั้งในรูปแบบกลุ่มและ รายบุคคล( Small  Micro Enterprise–SME)

ด้านการจัดสวัสดิการให้กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

 1. ศึกษารูปแบบการจัดสวัสดิการประเภทใหม่
 2. รณรงค์ให้สหกรณ์/กลุ่มเครดิตดิตยูเนี่ยนร่วมกันจัดสวัสดิการแบบครบวงจร

ด้านเอกภาพและสัมพันธภาพในขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

 1. รณรงค์ให้สมาชิกมีความภูมิใจในความเป็นเครดิตยูเนี่ยน และความเป็นเอกภาพ โดย ช.ส.ค. เป็นศูนย์กลางของขบวนการเครดิตยูเนี่ยน
 2. ร่วมมือและประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ ในภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการพัฒนาคน พัฒนาคุณภาพชีวิต
 3. พัฒนาเศรษฐกิจ และพัฒนาสังคมของประเทศ
 4. ดำเนินการให้มีกฎหมาย“เครดิตยูเนี่ยน ”

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

 1. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาคุณภาพของสมาชิกกรรมการ และฝ่ายจัดการของขบวนการ ซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกาสในการขบวนการเรียนรู้ทักษะที่สามารถรับผิดชอบของตนเอง และเข้าร่วมในการพัฒนาขบวนการได้
 2. การเสริมสร้างศักยภาพของสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ เพื่อยกระดับการบริหาร การจัดการภายใน การมีส่วนร่วมในขบวนการสนับสนุนการเรียนรู้และสร้างเครือข่าย การพัฒนาด้านอาชีพหรือธุรกิจสหกรณ์ รวมทั้งการกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการบริการทางสังคม
 3. การเสริมสร้างสถานภาพทางด้านเศรษฐกิจ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคนและคุณภาพชีวิตของสมาชิก  โดยการเสริมสร้างและพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งและเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ เพื่อให้สหกรณ์ได้เป็นที่พึ่งทางด้านเศรษฐกิจของสมาชิก ได้อย่างแท้จริงในการยกระดับคุณภาพชีวิตต่อไป
 4. การพัฒนาส่งเสริมให้บุคลากรในขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เป็นพันธมิตรกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการมีส่วนร่วมในการพัฒนาขบวนการเครดิตยูเนี่ยนหรือการเสริมสร้างหลักนิติธรรม ในการบริหาร การจัดการแก้ไขความขัดแย้ง ด้วยเหตุผลสนับสนุนให้บุคลากรทุกส่วนของขบวนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 
 5. การบริหารจัดการเพื่อให้มีการนำแผนงาน ไปดำเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติตามภารกิจของส่วนงานต่าง ๆรวมถึงการติดตามประเมินผลโดยการจัดทำดัชนีวัดผลของการปฏิบัติแบบองค์รวมคือทุกส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันคิด ร่วมกันทำ มีการประสานวิเคราะห์ โดยยึดหลักพื้นที่และภารกิจรวมถึงการมีส่วนร่วมของผู้รับผิดชอบ

จำนวนผู้เยี่ยมชม

1470105
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
336
457
793
1462283
17967
25278
1470105
Your IP: 34.239.158.223

MENU

คุกกี้ และนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว , นโยบายคุกกี้