โครงสร้างการบริหารงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 

     สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมีโครงสร้างองค์การในลักษณะเดียวกับสหกรณ์ประเภทอื่นๆ กล่าวคือ ที่ประชุมใหญ่สมาชิกเป็นองค์ประกอบที่สำคัญสูงสุด เป็นผู้กำหนดคณะกรรมการดำเนินการโดยการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการเป็นผู้แทนในการบริหารควบคุมการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ซึ่งมีผู้จัดการเป็นหัวหน้า โครงสร้างการบริหารงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ตามที่ระบุในข้อบังคับของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน อาจเขียนแผนผังโครงสร้างได้ดังนี้

โครงสร้างการบริหารงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนประกอบด้วย

1. สมาชิกของสหกรณ์ หมายถึง ผู้ที่มีชื่อและลงลายมือชื่อในบัญชีชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกของ สหกรณ์และได้ชำระค่าหุ้นตามจำนวนที่จะถือครบถ้วนแล้ว
2. ที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ หมายถึง การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งจำนวนของสมาชิกทั้งหมดหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน ในกรณีเป็นการประชุมใหญ่โดยผู้แทน สมาชิก ต้องมีผู้แทนสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ นวนผู้แทนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อย กว่าหนึ่งร้อยคนจึงจะเป็นองค์ประชุมใหญ่
3. คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ หมายถึงผู้ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกของสหกรณ์ให้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ประกอบด้วย ประธานกรรมการดำเนินการหนึ่งคน และกรรมการดำเนินการอีก.....คน (ตามข้อบังคับ)
4. คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ หมายถึง ผู้ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกผู้มีคุณวุฒิมีความรู้ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน การบัญชีการเศรษฐกิจหรือ
การสหกรณ์ เป็นคณะผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ จำนวนผู้ตรวจสอบกิจการให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนดโดยให้มีตำแหน่งเป็นประธานคนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ
5. ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ (ถ้ามี) หมายถึง ผู้ซึ่งคณะกรรมการดำ เนินการพิจารณา คัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม เพื่อแต่งตั้ง
หรือจ้าง เป็นผู้จัดการของสหกรณ์โดยต้องไม่เป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของสหกรณ์ หรือเป็นที่ปรึกษาหรือผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ ในการจ้างผู้จัดการต้องทำหนังสือสัญญาจ้างไว้เป็นหลักฐานและให้คณะกรรมการดำเนินการเรียกให้มีหลักประกันอันสมควร ในการแต่งตั้งหรือจ้างผู้จัดการ ต้องให้ผู้จัดการรับทราบและรับรองที่จะปฏิบัติหน้าที่
ดังกำหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์ เป็นลายลักษณ์อักษร และให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจกำหนดระเบียบของสหกรณ์เกี่ยวกับการคัดเลือกหรือสอบ คัดเลือก การแต่งตั้งหรือจ้าง การกำหนดอัตราเงินเดือน การให้สวัสดิการ และการให้ออกจากตำแหน่ง ของผู้จัดการ การบริหารงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตามข้อบังคับได้วางอำนาจการบริหารงานสูงสุดไว้ที่สมาชิก ทั้งมวล แต่การที่จะให้สมาชิกทุกคนเข้าไปบริหารงานต่างๆ คงเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากสมาชิกมีจำนวน มาก และจะเกิดความสับสนวุ่นวายแก่ทั้งสมาชิกเอง ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงานสหกรณ์เป็นไปด้วยดี จึงจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องใช้ตามระบบผู้แทน โดยวิธีการคัดเลือกผู้แทนสมาชิกที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาประชุมกัน เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ ซึ่งได้ดำเนินการคัดเลือกจากสมาชิกนั้นเอง

จำนวนผู้เยี่ยมชม

1492360
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
488
749
5080
1481557
11270
28952
1492360
Your IP: 34.239.176.54

MENU

คุกกี้ และนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว , นโยบายคุกกี้