ในการประชุมสมัชชาใหญ่ผู้แทนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนของสภาเครดิตยูเนี่ยนโลกครั้งที่ 1 เมื่อ วันที่ 24 สิงหาคม 2527 ได้มีการกำหนดหลักการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสากลประกอบด้วยหลักการสำคัญ 3 หลักการมีดังนี้

 1. หลักแห่งประชาธิปไตย ประกอบด้วย
  1. เปิดรับสมาชิกทั่วไปด้วยความสมัครใจ
  2. การควบคุมโดยระบอบประชาธิปไตย
  3. ความเป็นกลาง
 2. หลักแห่งการให้บริการสมาชิก ประกอบด้วย
  1. การให้บริการแก่สมาชิก
  2. การจัดสรรผลประโยชน์แก่มวลสมาชิก
  3. สร้างเสถียรภาพทางการเงิน
 3. หลักแห่งเป้าหมายทางสังคม ประกอบด้วย
  1. การให้การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
  2. การร่วมมือระหว่างสหกรณ์
  3. ความรับผิดชอบต่อสังคม

1. หลักแห่งประชาธิปไตย

     1.1 เปิดรับสมาชิกทั่วไปด้วยความสมัครใจ สมาชิกภาพในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เปิดสำหรับทุกคนที่มีวงสัมพันธ์เดียวกัน เห็นคุณค่าและประสงค์ที่จะเข้ามามีส่วนร่วม พร้อมที่จะรับผิดชอบร่วมกันในฐานะสมาชิก
     1.2 การควบคุมโดยระบอบประชาธิปไตย สมาชิกของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมีความเท่าเทียม กันในการออกเสียง (หนึ่งคนหนึ่งเสียง) ซึ่งจะมีผลต่อการดำ เนินงานของสหกรณ์โดยไม่คำนึงถึงจำนวนหุ้น หรือปริมาณธุรกิจที่มีต่อสหกรณ์ การออกเสียงในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอาจกระทำ ในรูปสัดส่วนหรือ ระบบตัวแทนตามหลักการประชาธิปไตย สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมีเอกสิทธิ์ภายในตนเองภายใต้ขอบเขต แห่งกฎหมายและข้อกำหนดโดยคำนึงถึงการให้บริการแก่สมาชิกและควบคุมโดยสมาชิก คณะกรรมการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นอาสาสมัครไม่รับค่าจ้างและเงินเดือน แต่อย่างไรก็ตามสหกรณ์เครดิต ยูเนี่ยนอาจจ่ายเงินชดเชยค่าใช้จ่ายอันเกิดขึ้นจริงจากการปฏิบัติงานเพื่อสหกรณ์ของคณะกรรมการ ที่ได้รับการเลือกตั้งมานั้น
     1.3 ความเป็นกลาง สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมีความเป็นกลางทางเชื้อชาติ สัญชาติ เพศ ศาสนา และลัทธิการเมือง

2. หลักแห่งการให้บริการสมาชิก

     2.1 การให้บริการแก่สมาชิก สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจัดบริการต่างๆ ให้แก่สมาชิกเพื่อให้เกิดผล โดยตรงต่อความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางด้านเศรษฐกิจและทางด้านสังคมของมวลสมาชิก
     2.2 การจัดสรรผลประโยชน์แก่มวลสมาชิก เพื่อที่จะส่งเสริมการสะสมทรัพย์โดยการออม และ จัดบริการเงินกู้ ตลอดจนบริการอื่นๆ แก่สมาชิก สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจะจ่ายดอกเบี้ยแก่เงินออมและ เงินฝากของสมาชิกในสหกรณ์ในอัตราที่เป็นธรรม โดยคำนึงถึงความสามารถที่จะจ่ายได้ของสหกรณ์ เงินส่วนเหลื่อมที่เกิดขึ้นจากผลการดำ เนินงานของสหกรณ์หลังจากจัดไว้เป็นกองทุนของสหกรณ์ และจัดสรรเป็นเงินปันผลแก่เงินออมให้สมาชิกในอัตราที่จำกัดแล้ว จะถือเป็นผลประโยชน์รวมของ บรรดาสมาชิก ไม่มีสมาชิกผู้หนึ่งผู้ใดหรือกลุ่มใดได้ประโยชน์เฉพาะตัวเงินส่วนเหลื่อม ที่เหลือจากการจัดสรรดังกล่าว อาจแบ่งปันแก่สมาชิกตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกได้กระทำกับสหกรณ์ โดยอาจจัดเป็น ดอกเบี้ย หรือทุนสนับสนุนใดๆ หรือจัดเป็นสวัสดิการต่างๆ ที่จะมีผลต่อสมาชิกตามความต้องการของ มวลสมาชิก
  2.3 สร้างเสถียรภาพทางการเงิน สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมีภาระที่จะต้องสร้างความมั่นคงในทางการเงิน รวมทั้งสะสมทุนสำรองให้เพียงพอ สร้างระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพเพื่อประกัน ความต่อเนื่องในการให้บริการแก่สมาชิกได้อย่างกว้างขวาง

3. หลักแห่งเป้าหมายทางสังคม

     3.1 การให้การศึกษาอย่างต่อเนื่อง สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมุ่งจัดการศึกษาอย่างจริงจัง แก่สมาชิก คณะกรรมการและพนักงานของสหกรณ์ตลอดจนบริการการศึกษาแก่คนทั่วไปในเรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม ประชาธิปไตยและการพึ่งตนเอง ส่งเสริมการออมและการใช้เงินกู้อย่างชาญฉลาด ตลอดจนให้การศึกษาด้านสิทธิและความรับผิดชอบ (หน้าที่) ของสมาชิกอันจะมีผลต่อทวิลักษณ์ของสหกรณ์คือ การมุ่งความสำเร็จทั้งทางเศรษฐกิจและทางสังคมในการบริการแก่สมาชิกตามที่สมาชิกต้องการ
     3.2 การร่วมมือระหว่างสหกรณ์ เพื่อที่จะส่งเสริมการดำ เนินงานของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนให้ สอดคล้องกับปรัชญาและแนวทางแห่งการรวมกัน สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกระตือรือร้น ที่จะร่วมมือกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอื่น และองค์การสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่สูงขึ้นทั้งในท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับ นานาชาติ อันจะส่งผลให้สามารถบริการสมาชิกได้กว้างขวาง ตรงตามความต้องการของสมาชิกและ ชุมชน 
   3.3 ความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อจรรโลงและรักษาไว้ซึ่งอุดมการณ์ และความเชื่อมั่นของผู้บุกเบิกงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมุ่งที่จะพัฒนาคนและสังคมเสริมสร้างความเป็นธรรมแก่สมาชิกและชุมชนโดยรวม ที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตั้งอยู่และดำเนินงานในท้องที่นั้น สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจะขยายการให้บริการให้ถึงทุกคนในชุมชน ที่เห็นคุณค่าและประสงค์ที่จะเข้ามามีส่วนร่วม ดำเนินการและใช้บริการ การตัดสินใจดำเนินกิจการของสหกรณ์ จะต้องคำนึงถึงความต้องการของสังคมที่สมาชิกและสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโดยรวม

จำนวนผู้เยี่ยมชม

1532627
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
345
1104
3278
1522350
24247
27290
1532627
Your IP: 35.172.230.21

MENU

คุกกี้ และนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว , นโยบายคุกกี้