วิธีดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์ประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

ขั้นตอนที่ 1  รวบรวมกลุ่มบุคคล

บุคคลที่จะรวมกลุ่มกันตั้งสหกรณ์ต้องมีลักษณะดังนี้
 1. เป็นบุคคลธรรมดาบรรลุนิติภาวะ
 2. มีจำนวนบุคคลไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคน
 3. บุคคลที่มาร่วมกัน ควรมีอาชีพอย่างเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน มีปัญหาความเดือดร้อนทาง เศรษฐกิจหรือสังคมและต้องการร่วมมือกันแก้ไขปัญหานั้น โดยทำกิจกรรมเพื่อมุ่งให้ได้ประโยชน์ร่วมกัน ตามประเภทของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
 4. ทุกคนต้องสมัครใจร่วมกันลงทุนด้วยวิธีการถือหุ้นอย่างน้อยหนึ่งหุ้น
 5. ยินยอมปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกฎหมายและข้อบังคับที่พวกตนกำาหนดขึ้นอย่างเคร่งครัดด้วย ความเสียสละ มีวินัยและซื่อสัตย์สุจริต

ขั้นตอนที่ 2 เตรียมการขอจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์

เมื่อเกิดกลุ่มบุคคลแล้วให้กลุ่มบุคคลประชุมกัน เรียกว่า “การประชุมผู้ซึ่งประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์เพื่อดำาเนินการดังนี้
 1. คัดเลือกบุคคลจากที่ประชุมนั้น จำานวนไม่น้อยกว่า 10 คน เป็นผู้แทนกลุ่มเพื่อดำาเนินการจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์เรียกว่าคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์
 2. กำหนดชื่อสหกรณ์อย่างน้อย 3 ชื่อ เรียงลำาดับตามความต้องการ เพื่อนายทะเบียนสหกรณ์ ตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับชื่อสหกรณ์ที่ได้รับการจดทะเบียนไว้แล้ว

ขั้นตอนที่ 3  การจองชื่อ การประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์และผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์

1.  การจองชื่อสหกรณ์เพื่อป้องกันการซ้ำซ้อนสามารถดำเนินการได้ 2 วิธีคือ
 1. คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ดำาเนินการจองชื่อผ่าน Web Site (เมนูระบบจองชื่อสหกรณ์ Online) กรมส่งเสริมสหกรณ์ (www.cpd.go.th)
 2. จองชื่อสหกรณ์ให้สำานักงานสหกรณ์จังหวัดดำาเนินการตรวจสอบ
2.  จัดประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์เพื่อดำเนินการ
 1.  พิจารณาเลือกประเภทที่จะจัดตั้งเป็นประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และกำหนด วัตถุประสงค์ของสหกรณ์ที่จะจัดตั้งขึ้น
 2.  จัดทำาแผนดำเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์ที่จะจัดตั้ง โดยกำาหนด กิจกรรมให้สอดคล้องกับประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
 3.  จัดทำาบัญชีรายชื่อบุคคลที่ประสงค์จะเป็นสมาชิกสหกรณ์ซึ่งต้องประกอบด้วยลำดับที่ ชื่อสกุล อายุ เลขหมายบัตรประจำาตัวประชาชน ที่อยู่         อาชีพ จำานวนหุ้นที่จะถือแรกตั้ง จำานวนเงินค่าหุ้นและลายมือชื่อผู้ซึ่ง จะเป็นสมาชิกสหกรณ์
 4.  ร่างข้อบังคับสหกรณ์ (ขอรับฉบับร่างได้ที่สหกรณ์จังหวัดหรือ ช.ส.ค.)
 5.  ในกรณีที่ผู้สมัครใช้บริการไม่มีสำานักงานเป็นของตนเอง       ต้องอาศัยหรือเช่าเพื่อเป็น ที่ทำาการของกลุ่มฯคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ต้องทำาหนังสือขออนุญาต ขอใช้สถานที่ต่อผู้ถือกรรมสิทธิ์ใน สถานที่นั้น ๆ และต้องได้รับคำายินยอมอนุญาตให้ใช้สถานที่จากผู้ถือกรรมสิทธิ์นั้นด้วย       เพื่อใช้เป็นเอกสาร ประกอบในการยื่นเรื่องขอจดทะเบียนสหกรณ์
3. จัดประชุมสมาชิกสหกรณ์ที่มีชื่อในบัญชีรายชื่อเรียกว่า การประชุมผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์ เพื่อให้รับทราบชื่อสหกรณ์ ซึ่งผ่านการตรวจสอบแล้วจากนายทะเบียนสหกรณ์ การกำหนด ประเภทสหกรณ์ วัตถุประสงค์ แผนดำาเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์และร่วมกัน พิจารณาข้อบังคับของสหกรณ์เพื่อตกลงกันกำาหนดให้เป็นข้อบังคับสหกรณ์

ขั้นตอนที่ 4 การขอจดทะเบียนสหกรณ์

     คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ดำาเนินการจัดทำาเอกสารเพื่อจดทะเบียนสหกรณ์ โดยยื่นเอกสารที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแห่งท้องที่ที่ตั้งสำนักงานสหกรณ์ เพื่อกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเอกสารหลักฐานวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ และรายงานสหกรณ์จังหวัดในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์เพื่อรับจดทะเบียนสหกรณ์

ขั้นตอนที่ 5 การดำเนินการของสหกรณ์หลังจากได้รับจดทะเบียนสหกรณ์

 1. สหกรณ์ที่จดทะเบียนแล้วมีสถานภาพเป็นนิติบุคคล
 2. บุคคลตามบัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์มีสถานภาพเป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่ นายทะเบียนสหกรณ์รับจดทะเบียนสหกรณ์ และได้ชำาระค่าหุ้น ค่าธรรมเนียมแรกเข้าตามจำานวนที่ กำาหนดครบถ้วนแล้ว
 3. เจ้าหน้าที่ของ ช.ส.ค.เข้าดำเนินการตรวจสอบรายการทางบัญชีของผู้สมัครใช้บริการที่ได้รับ การจดทะเบียนสหกรณ์เพื่อสรุปรายงานฐานะการเงิน และสอบทานหนี้กับสมาชิกทุกราย อันประกอบ ด้วยงบดุล งบกำาไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันก่อนวันที่ได้รับการจดทะเบียนสหกรณ์ เพื่อเตรียมการโอนบัญชี ตามคำแนะนำของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จากกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนเดิมเป็นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่จัดตั้งใหม่ เนื่องจากกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนเดิมเป็นการดำาเนินการกิจกรรมในรูปแบบของระบบสหกรณ์เครดิตยู เนี่ยนและเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่องอยู่แล้ว
 4. คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ มีอำานาจหน้าที่และสิทธิเช่นเดียวกับคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์ จนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 โดยคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์จะต้องมีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการโอนกิจการทั้งปวง ไปยังสหกรณ์ เรียกว่าการประชุมคณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการดำาเนินการ
 5. คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ ดำาเนินกิจการสหกรณ์ได้ตามที่กำาหนดในข้อบังคับ
 6. คณะผู้จัดตั้งสหกรณ์ต้องจัดประชุมสมาชิกสหกรณ์เป็นการประชุมใหญ่สามัญครั้งแรกภายใน 90วัน นับแต่วันที่จดทะเบียนสหกรณ์ เพื่อ

  (1)  เลือกตั้งคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์

  (2)  เลือกตั้งคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

  (3)  อนุมัติแผนดำาเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจกรรมของสหกรณ์และ

  (4)  มอบหมายงานทั้งปวงให้กับคณะกรรมการดำาเนินการสหกรณ์
 7. สหกรณ์ที่ได้รับจดทะเบียนแล้วไม่เริ่มดำาเนินกิจการตามแผนดำาเนินการเกี่ยวกับธุรกิจหรือ กิจกรรมของสหกรณ์ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่จดทะเบียน นายทะเบียนสหกรณ์มีอำานาจสั่งเลิกสหกรณ์ได้

ขั้นตอนที่ 6 ในกรณีรับจดทะเบียนสหกรณ์

สหกรณ์จังหวัดดำเนินการจัดส่งเอกสารดังนี้
 1. แจ้งให้สหกรณ์ที่ได้รับการจดทะเบียนรับทราบพร้อมกับ

        (1)   ข้อบังคับสหกรณ์  1 เล่ม (เล่มต้นฉบับ)

        (2)   ใบสำาคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์ (ฉบับจริง)

 1. แจ้งสำานักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์
 2. แจ้งสำานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ หลังจากได้มีการดำาเนินการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ตามขั้นตอนที่ 1-6 แล้ว ถือได้ว่าผู้สมัครใช้บริการ ได้เป็นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน (นิติบุคคล) ตามกฎหมาย และในระหว่างนั้นทางกรมตรวจบัญชี สหกรณ์จะเข้าดำาเนินการตรวจสอบรายการบัญชี ที่โอนให้แก่กันระหว่างกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่จัดตั้งใหม่เพื่อความถูกต้องให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป
     สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกจากชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด  (ช.ส.ค.) เพื่อให้สหกรณ์มีการพัฒนาเจริญเติบโต มีการบริหารงานเพื่อมวลสมาชิกให้ได้ประโยชน์ สูงสุดตามอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ ดังนี้
 1. กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 2. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 3. สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

จำนวนผู้เยี่ยมชม

1470185
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
416
457
873
1462283
18047
25278
1470185
Your IP: 34.239.158.223

MENU

คุกกี้ และนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว , นโยบายคุกกี้