วัตถุประสงค์การเผยแพร่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

     การก่อตั้งกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มคนนั้น มักได้รับการยอมรับจากกลุ่มคนที่ได้รับการบีบคั้นทางด้านเศรษฐกิจ ขาดแคลนปัจจัยที่จำเป็น เพื่อการดำารงชีพ และมีสภาพสังคมที่เอารัดเอาเปรียบ  ตามประวัติการก่อตั้งสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในประเทศเยอรมันนี ในครั้งแรกได้แสดงให้เห็นได้ชัดว่า คณะผู้ก่อตั้งซึ่งมี ท่านเฟรดริช วิลเลี่ยม ไรฟ์ไฟเซ่น เป็นผู้ริเริ่มนั้นได้พยายามหาทางแก้ปัญหาของตนด้วย การรวมกันแก้ปัญหาด้านต่างๆ จนพัฒนามาสู่การเป็นสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  ดังที่เราได้ทราบกันอย่างทุกวันนี้ การเผยแพร่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมีวัตถุประสงค์สำาคัญอยู่ที่การจะให้คนเห็นคุณค่าของการรวมกันร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในการดำาเนินงานธุรกิจการเงินให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง   ครอบครัวและชุมชนรวมทั้งสมาชิกในกลุ่มทุกคนและชุมชนของตนนั่นคือ
 1. ส่งเสริมให้ชุมชนนั้นมีกิจการออมทรัพย์ร่วมกัน
 2. ส่งเสริมให้กิจการออมทรัพย์พัฒนาเป็นสถาบันการเงินของชุมชน
 3. ส่งเสริมการบริหารกิจการการเงินโดยประชาชนของประชาชนและเพื่อประชาชน

การจัดตั้งกลุ่มและสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

ขั้นที่ 1. สำรวจชุมชน/การประสานงาน/ผู้นำ

1.1 ด้านวงสัมพันธ์และปริมาณธุรกิจ

ชุมชน            - มีประชาชนอยู่อาศัยไม่น้อยกว่า 150 ครัวเรือน และสามารถขยายสมาชิกได้ถึง 500 คนขึ้นไป การสะสมไม่ต่ำากว่าเดือนละ 50 บาทต่อคน ชุมชนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดเป็นเป้าหมายหลักของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด พิจารณาเป็นอันดับแรก

ผู้มีรายได้ประจำ - มีพนักงานตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป มีอัตราการสะสมไม่น้อยกว่าเดือนละ 100 บาท/คน ได้รับความร่วมมือจากนายจ้างฝ่ายจัดการ หรือสหภาพแรงงานพนักงาน

1.2 ภูมิประเทศ

มีความสะดวกในด้านการติดต่อสื่อสาร คมนาคมสะดวก ปลอดภัยพอสมควร เป็นท้องที่อยู่ใกล้เคียงกับสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนที่ตั้งอยู่ก่อนแล้วหรือเป็นท้องที่ ที่มีแนวโน้มว่าจะมีการจัดตั้งกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนใหม่หลายแห่ง และมีแผนการขยายงานที่ชัดเจน

1.3 ลักษณะของชุมชน

ให้พิจารณาด้านต่าง ๆ ดังนี้

 1. ความสัมพันธ์ การรวมตัวของชาวบ้านดีหรือไม่อย่างไร
 2. อุปนิสัย พฤติกรรมของชุมชนในด้านเศรษฐกิจ การเป็นหนี้ การออมเป็นอย่างไร
 3. ชุมชนมีประสบการณ์เก่าอันจะส่งผลในด้านลบต่อการรวมตัวในรูป สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนดีหรือไม่
 4. มีกิจกรรมที่มีลักษณะเดียวกันกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอยู่ก่อนแล้วหรือไม่เช่น กลุ่มเกษตร กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตหากมีกลุ่มเหล่านี้อยู่ แล้วมีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนระบบการดำเนินกิจการมาเป็นรูปสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนได้หรือไม่ หากไม่ได้ไม่ควรส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอีกกลุ่มเพราะจะเป็นการสร้างความขัดแย้งในชุมชน และสหกรณ์ไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร

1.4 ผู้นำชุมชนผู้นำมีความสนใจ

       เ อาใจใส่ในการพัฒนาชุมชนหรือมีแนวโน้มที่จะให้การศึกษาอบรมเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้  ผู้นำในหมู่บ้านได้รับการยอมรับจากชุมชนโดยแท้จริงหรือไม่พฤติกรรมของผู้นำาชุมชนมีผลในทางลบต่อสหกรณ์ หรือการรวมตัวของชาวบ้านหรือไม่ ผู้นำชุมชนโดยทั่วไปได้แก่เจ้าอาวาสทุกศาสนากำนันผู้ใหญ่บ้าน ครู โรงเรียนในชุมชน ผู้นำกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ของชาวบ้าน

ขั้นที่ 2. รวบรวมสมาชิกให้การศึกษา จัดตั้งกลุ่มฯ และดำเนินกิจการกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน 

หลังจากที่ได้พิจารณาลักษณะของชุมชนว่ามีความน่าจะเป็นไปได้แล้วให้รวบรวมสมาชิก เพื่อให้ความรู้การศึกษา เพื่อทราบกระบวนการจัดตั้งกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนแบ่งออกได้เป็น 2 ระยะเวลา ด้วยกัน คือ
 1. ให้การศึกษาระยะเริ่มต้น
 2. ให้การศึกษาระยะก่อนจัดตั้งกลุ่มเครดิตยูเนี่ยน

** ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก “ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน” ***

ขั้นที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเครดิตยูเนี่ยนโดยชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด (ช.ส.ค.)

การเผยแพร่ จัดตั้ง ส่งเสริมและพัฒนาขบวนการเครดิตยูเนี่ยนเพื่อให้เป็นกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนที่มีการดำาเนินงานที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล อำนวยประโยชน์สูงสุดให้แก่มวลสมาชิกถือเป็นภารกิจหลักของ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ดังนั้นการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเครดิตยูเนี่ยน จำเป็นต้องเป็นไปตามมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาของช.ส.ค.

ขั้นที่ 4 การสมัครเข้าเป็นผู้สมัครใช้บริการของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด (ช.ส.ค.)

4.1 กรณีการสมัครเข้ามาเป็นผู้สมัครใช้บริการ

ผู้ใช้บริการ หมายถึง กลุ่มเครดิตยูเนี่ยนที่เตรียมการจดทะเบียนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนกลุ่มเครดิตยูเนี่ยนเมื่อแรกจัดตั้งต้องพยายามเร่งรัดการดำาเนินงานให้ได้มาตรฐานเพื่อสมัครเป็นผู้สมัคร ขอใช้บริการของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ในระยะเวลาไม่เกินสองปี หากปรากฏว่ากลุ่มเครดิตยูเนี่ยนใด แสดงเจตนาแจ้งชัดว่าไม่ประสงค์จะสมัครเป็นผู้สมัครใช้บริการของชุมนุมสหกรณ์ฯ      ภายในกำาหนดเวลาดังกล่าว ชุมนุมสหกรณ์ฯ จะพิจารณาตัดความช่วยเหลือและบริการต่างๆ ทั้งหมด

4.2 กรณีการสมัครเข้ามาเป็นผู้สมัครใช้บริการประเภทองค์กรอื่น    

ผู้สมัครใช้บริการประเภทองค์กรอื่น หมายถึง ชุมนุมสหกรณ์อื่น และสหกรณ์อื่น ที่สมัครขอใช้บริการของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด

ขั้นที่ 5  ช.ส.ค.รับรองผู้สมัครใช้บริการเพื่อจัดตั้งสหกรณ์ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ฯ 

จากขั้นที่ 4 หากผู้สมัครใช้บริการมีความประสงค์จะขอจดทะเบียนสหกรณ์ ต้องทำาหนังสือแจ้ง ความจำนงขอจัดตั้งสหกรณ์ประเภทสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไปยัง ช.ส.ค. โดยผ่านสำานักงาน ช.ส.ค. สาขา ในการยื่นเรื่องต้องมีเอกสารประกอบดังนี้

 1. หนังสือแสดงความจำนงขอจดทะเบียนสหกรณ์   
 2. บัญชีรายชื่อผู้ซึ่งจะเป็นสมาชิกสหกรณ์            
 3. (ร่าง) หนังสือรับรอง ฯ                             

1  ฉบับ
1  ชุด
1  ฉบับ

     เมื่อทาง ช.ส.ค. สาขาได้รับเอกสารดังกล่าว จะดำเนินการจัดทำบทวิเคราะห์เพื่อตรวจสอบ คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาของ  ช.ส.ค. และตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ที่เกี่ยวข้องส่งให้ช.ส.ค.สำนักงานใหญ่เพื่อพิจารณาออกหนังสือรับรองตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ฯ ต่อไป

     ในระหว่างยื่นเรื่องถึง ช.ส.ค.ให้คณะกรรมการผู้สมัครใช้บริการทำาหนังสือแสดงความจำนง ขอจัดตั้งสหกรณ์ไปยังสหกรณ์จังหวัดเพื่อเชิญประชุมให้คำาแนะนำ เมื่อได้หนังสือรับรองจาก ช.ส.ค. แล้วให้ผู้สมัครใช้บริการดำาเนินการจดทะเบียนสหกรณ์เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542  ต่อไป

จำนวนผู้เยี่ยมชม

698256
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
845
775
2194
689578
20262
25482
698256
Your IP: 34.236.191.104

MENU