สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  คือใคร

สมาชิกของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน  หมายถึง ประชาชนอาชีพต่างๆที่อยู่ในวงสัมพันธ์เดียวกันและสมัครใจเข้าเป็นสมาชิกโดยไม่มีการบังคับและจะลาออกเมื่อใดก็ได้ทุกเวลาถ้าไม่มีพันธะใดๆกับสหกรณ์
วงสัมพันธ์ หมายถึง สมาชิกที่มีถิ่นที่อยู่อาศัยในบริเวณเดียวกัน  เช่นในหมู่บ้านเดียวกัน  อําเภอหรือจังหวัดเดียวกัน  หรือบุคคลที่ประกอบอาชีพหรืออยู่ในสมาคมเดียวกัน  เช่นพนักงานโรงงาน  ผู้รับราชการ  หรือสมาคมตาบอดและคนพิการเป็นต้น

ประเภทของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

สมาชิกในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมี 2 ประเภท คือ

 1. สมาชิกสามัญ
 2. สมาชิกสมทบ
สมาชิกสามัญ    คือ บุคคลที่บรรลุนิติภาวะที่ผ่านกระบวนการเป็นสมาชิกของสหกรณ์โดยสมบูรณ์และมีหน้าที่สิทธิในการใช้บริการจากสหกรณ์ทุกประการตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์
สมาชิกสมทบ    คือบุคคลที่บรรลุนิติภาวะหรือไม่บรรลุนิติภาวะสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์เพื่อใช้บริการของสหกรณ์บางประการแต่ไม่มีสิทธิเป็นตัวแทนหรือใช้สิทธิใช้เสียงในสหกรณ์แต่อย่างใด

คุณสมบัติของสมาชิกสามัญ

 1. เป็นบุคคลที่อยู่ในวงสัมพันธ์ที่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งนั้นกําหนด
 2. เป็นผู้สนใจและเห็นชอบกับวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
 3. เป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะ
 4. เป็นผู้มีความประพฤติสุจริตใจและอุปนิสัยดี
 5. เป็นผู้ที่พร้อมจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของสหกรณ์
 6. ได้รับการอบรมและมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนพอสมควร
 7. เป็นบุคคลที่ไม่ทําการใดๆที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
 8. เป็นผู้ตั้งใจจริงและพร้อมที่จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ
 9. ไม่เป็นสมาชิกในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งอื่น

คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ

 1. เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
 2. เป็นบุคคลธรรมดาทั้งบรรลุนิติภาวะและยังไม่บรรลุนิติภาวะ (กรณีที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต้องได้รับคํายินยอมจากผู้ปกครองเป็นลายลักษณ์อักษร)
 3. เป็นบุคคลที่อยู่ในวงสัมพันธ์ที่สหกรณ์ฯแห่งนั้นกําหนด
 4. เป็นผู้มีความประพฤติดีงาม
 5. เป็นผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ  ระเบียบ  มติ และคําสั่งของสหกรณ์

ขั้นตอนการเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

 1. ยื่นใบสมัคร ณ สำนักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
 2. ชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าพร้อมทั้งชำระค่าหุ้นงวดแรก
 3. ฝึกหัดสะสมเป็นเวลา 3 เดือน หรือ 6 เดือน
 4. ผ่านการอบรมจากคระกรรมการ
 5. คณะกรรมการอำนวยการ พิจารณาอนุมัติรับเป็นสมาชิกโดยสมบูรณ์

บทบาทหน้าที่ของสมาชิกที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์

 1. เข้าร่วมประชุมกลุ่มและประชุมใหญ่ด้วยตนเองทุกครั้ง
 2. เลือกตั้งคณะกรรมการดำ เนินการ คณะผู้ตรวจสอบกิจการ เพื่อให้ได้คนดีมีความสามารถ เข้าไปบริหารงานและตรวจสอบกิจการ
 3. สะสมเงิน ถือหุ้นในสหกรณ์ร่วมมือกันจัดหาทุนมาเพื่อให้สหกรณ์มีทุนมาดำ เนินงานมากขึ้น และนำ เงินมาฝากไว้กับสหกรณ์
 4. อุดหนุนหรือทำธุรกิจกับสหกรณ์อย่างสมำ เสมอ
 5. ต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบต่างๆ ของสหกรณ์เพื่อช่วย กันแก้ไขปรับปรุงให้สหกรณ์ก้าวหน้า
 6. ชี้แจงและอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสหกรณ์ เมื่อมีผู้พูดถึงสหกรณ์ในทางที่ผิด สมาชิก สหกรณ์ต้องอธิบายชี้แจงป้องกันให้สหกรณ์
 7. ร่วมมือทุกทาง เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่สหกรณ์
 8. ในการประชุมจะต้องมีการอภิปรายปัญหา และร่วมแสดงความคิดเห็นการออกเสียง สมาชิก จะต้องยอมรับมติเสียงข้างมากของที่ประชุม
 9. เข้าใจและรู้วิธีการดำ เนินธุรกิจของสหกรณ์และให้ข่าวสารต่างๆ เมื่อสหกรณ์ขอความร่วมมือ

ประโยชน์ของการเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

1. เป็นคนรู้จักประหยัดและออม

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจัดตั้งในชุมชนของสมาชิกนั่นเอง สมาชิกของสหกรณ์จึงมีที่สะสมเงินที่สะดวกและรวดเร็วไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางไปฝากเงินที่ไกลๆ แม้มีเงินจำนวนน้อยหรือมากก็ตาม สมาชิกก็สามารถที่จะสะสมได้ 

2. ช่วยแก้ไขปัญหาการเงิน

เมื่อสมาชิกมีความเดือนร้อนหรือความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเงิน สมาชิกมีสิทธิ์ที่จะขอกู้เงินจากสหกรณ์ได้ในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม จำนวนเงินที่สมาชิกจะกู้ได้นั้นขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเดือดร้อน ความสามารถในการชำระคืน และการสะสมค่าหุ้นของสมาชิกเอง

3. สร้างความมั้นคงแก่สมาชิกและครอบครัว

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแต่ละแห่งจะจัดให้มีบริการในรูปแบบต่างๆ แล้วแต่ความต้องการของสมาชิกและเงินทุนที่สหกรณ์มีอยู่ เช่น บริการกองทุนการสงเคราะห์แก่สมาชิก (สก.1) , กองทุนสวัสดิการแก่สมาชิก (สก.2) ซึ่งมีส่วนสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นแก่ครอบครัวและสมาชิก

4. สามารถพัฒนาชุมชนและสังคม

กิจกรรมของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนช่วยให้ประชาชนในชุมชนเกิดการประหย้ดและออม เพื่อสร้างกองทุนขึ้นในชุมชนเพื่อช่วยเหลือบำบัดความทุกข์ร้อนที่เกิดขึ้น เพื่อให้รู้จักการแก้ไขและตัดสินใจช่วยเหลือกันในชุมชนของตนเองเป็นการฝึกผู้นำในชุมชน

จำนวนผู้เยี่ยมชม

1492308
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
436
749
5028
1481557
11218
28952
1492308
Your IP: 34.239.176.54

MENU

คุกกี้ และนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว , นโยบายคุกกี้