ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย  จำกัด

เป้าหมายและภารกิจหลัก

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด(ช.ส.ค.) เป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติซึ่งบรรดาสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศได้ร่วมมือกันจัดตั้งขึ้น  เพื่อให้เป็นสถาบันสหกรณ์การธนกิจระดับชาติของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทั่วประเทศ  ที่ผูกพันไว้ด้วยหลักแห่งการควบคุมโดยประชาธิปไตย และหลักแห่งความร่วมมือระหว่างสหกรณ์

เป้าหมายสูงสุด

ช.ส.ค. มีเป้าหมายสูงสุด คือจะให้การสนับสนุนและส่งเสริมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในประเทศไทย  โดยอาศัยหลักการ วิธีการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน รวมทั้งคุณธรรม ๕ ประการ คือ ความซื่อสัตย์  ความเสียสละ  ความรับผิดชอบ  ความเห็นใจกัน  ความไว้วางใจกัน  เพื่อพัฒนา “คน” ให้รู้จักช่วยเหลือตนเอง และร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และจิตใจ ให้มีความอยู่ดีกินดี และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

ภารกิจ

 1. ด้านการเผยแพร่ จัดตั้ง และส่งเสริมงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
 2. ด้านการให้การศึกษา อบรม เพิ่มทักษะด้านการบริหารและการจัดการให้กับบุคลากรของขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
 3. ด้านการเป็นศูนย์กลางทางการเงินของขบวนการสหกรณ์ เช่น การรับฝากเงินและการให้สินเชื่ออันจำเป็นและเป็นประโยชน์กับสมาชิก
 4. การจัดการบริการต่างๆที่เป็นประโยชน์และเพื่อความมั่นคงของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เช่นสวัสดิการเงินกู้ สวัสดิการเงินสะสม  สวัสดิการกองทุนร่วม สวัสดิการกองทุนสมทบสวัสดิการความมั่นคง  อุบัติภัยในสหกรณ์และสวัสดิการช่วยเหลือในการจัดการศพให้กับทายาทของสมาชิกผู้เสียชีวิต

วัตถุประสงค์

ช.ส.ค. มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้สหกรณ์สมาชิกดำเนินธุรกิจร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยใช้หลักคุณธรรมพื้นฐาน  ๕  ประการได้แก่  ความซื่อสัตย์  ความเสียสละ  ความรับผิดชอบ  ความเห็นใจกัน และความไว้วางใจกันเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สหกรณ์สมาชิก สมาชิกสหกรณ์และส่วนรวมทั้งทางเศรษฐกิจและสังคม  รวมทั้งข้อต่อไปนี้
 1. ส่งเสริมและเผยแพร่กิจการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
 2. แนะนำและช่วยเหลือในการจัดตั้ง การดำเนินกิจการและการจัดการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
 3. เป็นผู้แทนรักษาประโยชน์ร่วมกันของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
 4. รับฝากเงินจากสมาชิก
 5. กู้ยืมเงินเพื่อใช้เป็นทุนดำเนินงาน
 6. ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน และตราการเงิน
 7. จัดหาทุนเพื่อกิจการตามวัตถุประสงค์
 8. ให้สมาชิกกู้ยืมเงินตามความจำเป็นหรือมีประโยชน์
 9. ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
 10. ค้ำประกันเงินกู้หรือสินเชื่อของสมาชิก รวมทั้งการค้ำประกันการให้เช่าซื้อหรือให้ยืมทรัพย์สินอื่นแก่สมาชิก
 11. ซื้อหุ้นของสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น
 12. ซื้อหุ้นหรือหุ้นกู้ของชุมนุมสหกรณ์อื่น
 13. ซื้อหุ้นของธนาคาร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
 14. ซื้อหุ้นของสถาบันซึ่งประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวก หรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการของสหกรณ์
 15. ซื้อพันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจ
 16. ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
 17. รับและจัดการเกี่ยวกับเงินอุดหนุน เงินยกให้ หรือการช่วยเหลืออื่นๆ ซึ่งชุมนุมสหกรณ์ได้รับ
 18. จัดบริการงานพิมพ์หนังสือ เอกสาร และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ
 19. จัดให้มีไว้เพื่อขาย หรือแจกจ่ายซึ่งตำรา  คู่มือ  อนุสาร  จุลสาร  รายงาน  สถิติ  หนังสืออื่น ๆ  เครื่องเขียน  แบบพิมพ์  ของที่ระลึก  และเครื่องใช้ประจำสำนักงานที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นแก่การดำเนินกิจการของสมาชิก
 20. จัดให้มีบริการคุ้มครองการออมทรัพย์และบริการคุ้มครองเงินกู้ของสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น
 21. จัดให้มีบริการคุ้มครองทรัพย์สินของสมาชิกหรือสหกรณ์อื่น
 22. จัดให้มีสวัสดิการหรือให้การสงเคราะห์แก่สมาชิก หรือสหกรณ์อื่น
 23. จัดการศึกษาอบรมกรรมการผู้ตรวจสอบกิจการเจ้าหน้าที่และลูกจ้างและสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
 24. ตรวจและวิเคราะห์การดำเนินงานของสมาชิก
 25. ร่วมมือกับทางราชการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์อื่นขบวนการสหกรณ์ในประเทศและองค์การระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการส่งเสริมและปรับปรุงกิจการของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
 26. จัดให้ได้มาซึ่งการถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สิทธิครอบครอง ซื้อ แลกเปลี่ยน  โอนหรือรับโอน เช่าหรือให้เช่า  เช่าซื้อหรือให้เช่าซื้อ จำนองหรือรับจำนอง จำนำหรือรับจำนำ ขายหรือจำหน่ายซึ่งทรัพย์สิน
 27. ดำเนินกิจการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับ หรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของชุมนุมสหกรณ์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

1443513
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
465
528
465
1437589
16653
23227
1443513
Your IP: 44.212.99.208

MENU

คุกกี้ และนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว , นโยบายคุกกี้