โครงสร้าง ช.ส.ค. มีผลบังคับใช้วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2562

บทบาทหน้าที่ของส่วนงาน

สำนักผู้บริหาร

 1. ประสานงานองค์กร อำนวยการการประชุม
 2. บริหารโครงการพิเศษ

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 1. วิเคราะห์วางแผนงานพัฒนาองค์กร
 2. บริหารอาคารสถานที่และทรัพย์สินสำนักงาน
 3. จัดซื้อจัดจ้าง และทะเบียนทรัพย์สินสำนักงาน
 4. ดำเนินการงานสารบรรณ และสมาชิกสัมพันธ์

ฝ่ายจัดการธนกิจและสวัสดิการ

 1. อำนวยการบริหารสินเชื่อ
 2. จัดทำนิติกรรมสัญญาและติดตามหนี้
 3. บริหารจัดการสวัสดิการและการสงเคราะห์สมาชิก
 4. พัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อ และธุรกิจสหกรณ์
 5. ส่งเสริมธุรกิจสหกรณ์
 6. เป็นศูนย์ข้อมูลธุรกิจสหกรณ์

ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ

 1. บริหารจัดการวางแผนระบบบัญชี
 2. วิเคราะห์และวางแผนงบประมาณ

ฝ่ายบริหารเงิน

 1. บริหารจัดการวางแผนการเงินและลงทุน
 2. บริหารการระดมทุนและลงทุน
 3. พัฒนาผลิตภัณฑ์การระดมทุน

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

 1. บริหารจัดการและวางแผนด้านงานบุคคล
 2. วางแผนอัตรากำลังคนและการกำหนดตำแหน่ง
 3. สรรหา พัฒนา วินัย และค่าตอบแทนสวัสดิการบุคลากร
 4. พัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่

สำนักกฎหมาย

 1. บริหารจัดการและวางแผนด้านงาน และงานนิติกรรมขององค์กร
 2. ดำเนินการทางอรรถคดี และกฎหมาย
 3. ตรวจสอบภายในและนิติการ ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด ประกาศ มติ คำสั่ง
 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน ให้คำปรึกษาแนะนำ ตีความหรือวินิจฉัยกฎหมาย
  ที่เกี่ยวข้องกับ ช.ส.ค. และสหกรณ์สมาชิก

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. พัฒนาและการเชื่อมโยงเครือข่าย
 3. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ประมวลผล

ฝ่ายวิชาการ

 
 1. พัฒนาหลักสูตรและการวิจัย
 2. บริการหลักสูตรการฝึกอบรมแก่บุคลากรของขบวนการ
 3. พัฒนาและบริหารการศึกษา
 4. พัฒนาศักยภาพสตรีและเยาวชน
 5. บริหารศูนย์การเรียน
 6. ประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

ชุมนุมสหกรณ์สาขา

 1. บริหารจัดการทั่วไป การเงินการบัญชี การประชุม แผนพัฒนา อาคารสถานที่ทรัพย์สินบริหารบุคคล  สารบรรณ สถิติข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. บริหารจัดการธนกิจ สวัสดิการและธุรกิจสหกรณ์ นิติการ
 3. เผยแพร่ จัดตั้ง ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์ วิชาการและฝึกอบรม
 4. ส่งเสริมพัฒนาชมรม และองค์กรท้องถิ่น
 5. บริหารสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์

สถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน

 1.   พัฒนาการศึกษาบุคลากร
 2.   บริการการศึกษาแก่องค์กรหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน
 3.   เป็นศูนย์กลางทางการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพเครดิตยูเนี่ยน และองค์กรชุมชน
 4.   ทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ
 5.   บริการทางวิชาการ และฝึกอมรม
 6.   บริหารจัดการและให้บริการอาคารสถานที่สถาบัน
 7.   พัฒนาศูนย์สินค้าและผลิตภัณฑ์สมาชิกและชุมชน

จำนวนผู้เยี่ยมชม

698304
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
893
775
2242
689578
20310
25482
698304
Your IP: 34.236.191.104

MENU