โครงสร้าง ช.ส.ค. มีผลบังคับใช้วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2565

บทบาทหน้าที่ของส่วนงาน

ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กร

 1. จัดทำแผนพัฒนาองค์กร บริหารความเสี่ยง และธรรมาภิบาล แผนยุทธศาสตร์ ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
 2.  บริหารทรัพยากรบุคคล วิเคราะห์อัตรากำลัง สรรหาและพัฒนาบุคลากร สร้างความผูกพันของบุคลากรต่อชุมนุมสหกรณ์ รวมทั้งการเตรียมบุคลากรทดแทนตำแหน่งบริหารที่จะว่าง
 3. จัดหา พัฒนา ควบคุมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายอำนวยการ

 1. งานสารบรรณ บริหารจัดการ งานประชุมคณะกรรมการดำเนินการ คณะผู้ตรวจสอบกิจการ คณะกรรมการอื่น คณะอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่บริหาร และการจัดเก็บรายงานการประชุม
 2. ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ การสื่อสารองค์กร และวิเทศสัมพันธ์

สำนักตรวจสหกรณ์/กิจการพิเศษ

         ปฏิบัติการพิเศษตามที่ผู้จัดการใหญ่มอบหมาย ทำหน้าที่วิเคราะห์การดำเนินงาน ช่วยเหลือ ตรวจสอบการดำเนินธุรกิจ ด้านสินเชื่อ การรับฝาก การรวมซื้อรวมขายและจัดหาปัจจัยการผลิต ของสหกรณ์สมาชิก ตรวจสอบสถานะทางการเงินของสหกรณ์สมาชิก และปฏิบัติการติดตามหนี้ชุมนุมสหกรณ์ ติดตามประเมินผล สนับสนุนการปฏิบัติงานของชุมนุมสหกรณ์สาขาเป็นไปตามแผนงาน งบประมาณ เพื่อให้การปฏิบัติการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

ฝ่ายบริหารเงินและการบัญชี

 1. บริหารจัดการ ควบคุมการรับจ่ายเงินให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ มติ คำสั่ง ประกาศและแผนงานงบประมาณของชุมนุมสหกรณ์
 2. บริหารจัดการและพัฒนาการระดมเงินทุน
 3. ศึกษา วิเคราะห์ ประเมิน วางแผนและบริหารการลงทุนทางการเงิน
 4. วางระบบการบริหารจัดการและจัดทำบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานที่รับรองทั่วไปรวบรวมประมวลผลข้อมูล ควบคุมงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณชุมนุมสหกรณ์
 5. บริหารจัดการทรัพย์สิน อาคารสถานที่ ห้องพัก ห้องประชุม และยานพาหนะ

ฝ่ายจัดการธนกิจและสวัสดิการ

 1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ อำนวยสินเชื่อ บริหารหนี้ และควบคุมหลักประกัน
 2. บริหารจัดการและพัฒนาด้านสวัสดิการแก่สมาชิก
 3. ส่งเสริม พัฒนาผลิตภัณฑ์ และเป็นศูนย์ข้อมูลธุรกิจสหกรณ์
 4. จัดทำนิติกรรมสัญญา รวบรวม ดำเนินการทางกฏหมายอรรถคดีของชุมนุมสหกรณ์ และช่วยเหลือสหกรณ์สมาชิก ตลอดจนรับผิดชอบบริหารจัดการสำนักกฏหมาย

ฝ่ายกิจการสาขา

 1. บริหารจัดการด้านธนกิจและสวัสดิการสมาชิก
 2. ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ กลั่นกรอง และรวบรวมจัดเก็บ พัฒนาฐานข้อมูลกิจการสาขา

ชุมนุมสหกรณ์สาขา

 1. บริหารจัดการและควบคุมการรับจ่ายเงิน ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนดประกาศชุมนุมสหกรณ์ และรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ ควบคุมงบประมาณ และจัดทำบัญชี ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่รับรองโดยทั่วไป
 2. บริหารจัดการทั่วไป การประชุม แผนพัฒนา อาคารสถานที่ ทรัพย์สิน บริหารบุคคล นิติการ สารบรรณ สถิติข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศ
 3. เผยแพร่ จัดตั้ง ส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์ และชมรม เฝ้าระวัง ติดตามเร่งรัดหนี้สิน และบริหารหนี้ของชุมนุมสหกรณ์เพื่อให้เป็นไปตามสัญญา
 4. บริหารจัดการธนกิจ สวัสดิการและธุรกิจสหกรณ์

สถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน

          พัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา บริหารและพัฒนาการจัดการศึกษา พัฒนาศักยภาพบุคลากรของขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ส่งเสริมการบริหารจัดการ วิจัยและพัฒนาขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีและเยาวชน เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่สมาชิก ประชาชนทั่วไป และการให้บริการด้านสถานที่

ฝ่ายกิจการสถาบัน

 1. บริหารจัดการทั่วไป การประชุม แผนพัฒนา อาคารสถานที่ ทรัพย์สิน บริหารบุคคล สารบรรณ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. ให้บริการสัมมนา ห้องประชุม ห้องพัก

ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรม

 1. พัฒนาด้านวิชาการและการเรียนรู้ พัฒนาหลักสูตร พัฒนาศักยภาพบุคคลากร ให้ความรู้การศึกษาอบรม และงานวิจัยและพัฒนาขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน
 2. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพสตรีและเยาวชน
 3. เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น ถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้แก่สมาชิกประชาชนทั่วไป

จำนวนผู้เยี่ยมชม

1170019
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
524
667
1771
1163307
3922
22025
1170019
Your IP: 3.227.251.94

MENU

คุกกี้ และนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว , นโยบายคุกกี้