จิตตารมณ์และคุณธรรมของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

     การรวมกันเพื่อแสวงหาประโยชน์เป็นปรัชญาของธุรกิจทุนนิยมเสรีซึ่งเป็นการรวมกันโดยมีผลประโยชน์เป็นสิ่งจูงใจ หากไม่มีผลประโยชน์จะแตกแยกกันไป ไม่ได้มีจิตใจเห็นคุณค่า การรวมกันด้วยความสำนึกในฐานะมนุษย์ คนที่อยู่ในสังคมปัจจุบันส่วนมากมีจิตใจที่จะหาประโยชน์ หรือมองหาแต่ผลได้ให้ตนเองเป็นที่ตั้ง จึงมีการแก่งแย่งแข่งขัน ระบบการศึกษามักมุ่งเฉพาะจิตใจเช่นนั้น ในทางศาสนาเรียกว่าความเห็นแก่ตัว ซึ่งสิ่งนี้เองเป็นตัวการที่ขัดขวางการรวมกันของคน สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจึงมุ่งอบรมสมาชิกให้มองเห็นอันตรายของความเห็นแก่ตัว ซึ่งไม่เพียงแต่จะขัดขวางการรวมคนเข้าด้วยกัน แต่ยังเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานของหมู่คณะอีกด้วย อุดมการณ์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหรือที่เรียกว่าจิตตารมณ์นั้นมีความเชื่อว่า หากคนเรามุ่งแต่จะให้กัน โดยไม่แสวงหาสิ่งตอบแทน แล้วคนเราจะสามารถรวมกันได้อย่างแน่นเหนียว ฉะนั้นผู้ที่จะเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน จึงควรพิจารณาถึงอันตรายของความเห็นแก่ได้ เห็นแก่ตัว พยายามสลัดทิ้งไป แล้วหันมาฝึกการให้ หรือคลายความเห็นแก่ตัวลง มุ่งแต่จะให้เพื่อนที่อยู่ในสังคมเดียวกัน

     การให้เป็นการผูกมิตรที่ดี แต่การให้โดยไม่คำนึงถึงขีดความสามารถของตนก็อาจให้ตนเดือดร้อนได้ ในขณะเดียวกันการให้ที่ไม่คำนึงถึงความต้องการของผู้รับก็ก่อทุกข์แก่ผู้รับได้เช่นกัน เมื่อคนจะเข้ามารวมกันเพื่อให้เพื่อนทุกคนจะต้องคำนึงว่า ตนมีอะไรจะให้เพื่อนได้โดยที่ตน ไม่เดือดร้อนและยิ่งให้ก็ยิ่งมีมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็ต้องสำรวจด้วยว่า สิ่งที่เราจะให้เพื่อนนั้นเป็นสิ่งที่เพื่อนต้องการโดยแท้จริง และการให้ต้องเป็นความสมัครใจของทั้งสองฝ่ายด้วย อุดมการณ์สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเชื่อว่า การให้ในสิ่งที่เป็นไปได้และยั่งยืน  ได้แก่

แรงจำนวน       คือ คนทุกคนมีจำนวนเท่ากับหนึ่ง เมื่อมีมากขึ้นเป็น สอง สาม สี่ ห้า คน จำนวนก็มี มากขึ้นเป็นเงาตามกันไป การที่มีคนมากขึ้นย่อมเป็นพลังที่เพิ่มขึ้น สามารถอำนวยต่อการทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ง่ายขึ้น การมารวมกับผู้อื่น เท่ากับเรามาเพิ่มแรงจำนวนให้แก่กลุ่ม

แรงสติปัญญา   คือ คนปกติทุกคนมีสติปัญญาตามธรรมชาติ จะมีมากมีน้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยแวดล้อมแต่ทุกคนมีสติปัญญาสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ หากนำสติปัญญา มารวมกันในลักษณะร่วมกันออกความคิดในทางสร้างสรรค์ จะสามารถนำกิจการของกลุ่มให้เจริญก้าวหน้าไปได้

แรงน้ำใจ         เป็นคุณธรรมที่แสดงถึงคุณลักษณะทางจิตที่มนุษย์ทุกคนมีอยู่ในมโนสำนึกน้ำใจเป็นสิ่งที่ผลักดันให้ ทำ คิด พูด ในสิ่งที่จะสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ส่วนรวม เป็นคนที่ไม่ปฏิเสธ ที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุ่ม คนมีน้ำใจคือคนที่มีแต่จะให้กลุ่ม กลุ่มคนที่มีจำนวนมีสติปัญญาแต่ไร้น้ำใจก็ไร้ความหมายเช่นกัน

แรงกายหรือแรงงาน     เป็นสิ่งที่มนุษย์มีอยู่ การยิ่งออกกำลังยิ่งทำให้ร่างกายเข้มแข็ง แรงกายอาจใช้ในสิ่งที่ดีหรือเลวได้เสมอ การมารวมกลุ่มกันเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หาก ทุกคนขยันหมั่นเพียรใช้แรงกายประกอบกิจการร่วมกันคนละไม้คนละมือ งานทุกอย่างจะสำเร็จลงได้โดยง่าย ในขณะเดียวกันก็ใช้แรงงานประกอบสัมมาชีพแทนที่จะใช้แรงงานในการเบียดเบียนผู้อื่น

แรงทั้งสี่ดังกล่าวแล้ว มีอยู่ในตัวทุกคนสามารถให้เพื่อนได้โดยไม่หมดสิ้น การให้แรงทั้งสี่แก่เพื่อนสมาชิกในกลุ่มเดียวกันนั้น คนเราสามารถแสดงออกได้ทางพฤติกรรมต่างๆ  เรียกว่า “จิตตารมณ์” 4 ประการ ประกอบด้วย

ความสนใจกัน

เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้คนในกลุ่มมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ความสนใจกันที่ดี เป็นความสนใจกันในเรื่องต่อไปนี้
 1. สนใจกันในเรื่องให้เกียรติ และเคารพในศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์ซึ่งกันและกัน ไม่ดูถูกเหยียดหยาม หมิ่นประมาทผู้อื่นว่าด้อยกว่าตน ไม่รังเกียจในความที่เขายากจนหรือมีฐานะทางสังคม ด้อยกว่าตนควรให้ความเสมอภาคกัน รักกันในฐานะมนุษย์ที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีเท่าเทียมกัน
 2. สนใจในความทุกข์ยากของเพื่อน มุ่งแต่จะให้เพื่อนมีความสุข พ้นทุกข์ได้   สนใจที่จะช่วยปกป้องหรือขจัดทุกข์แก่เพื่อน
 3. สนใจจะชักชวนผู้คนในสังคมเดียวกันให้เข้ามาร่วมกันมากขึ้นเพื่อให้เขาเหล่านั้นได้มีส่วน รับผลประโยชน์จากกลุ่มและมีส่วนมาให้กลุ่มโดยคำนึงเสมอว่าการมีคนมาร่วมกันมากขึ้นย่อมสร้างพลังให้กลุ่ม
 4. สนใจที่จะช่วยเพื่อนให้สังคมเดียวกันพ้นจากปัญหาอุปสรรค ความทุกข์ ความเดือดร้อน และประสบความสุข ความเจริญ ความครบครันในชีวิตไปด้วยกัน
 5. สนใจที่จะร่วมทำงานกับเพื่อนสมาชิก ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ช่วยกันปรับปรุงแก้ไขกิจการงานของกลุ่มให้ดียิ่งขึ้น
 6. สนใจ ใส่ใจ ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพร่วมกันอย่างสงบสุขในสังคมเดียวกัน

ความห่วงใย

     เป็นพลังจิตที่คนเรามีต่อกัน มีความผูกพัน เมื่อรู้ว่าเพื่อนสมาชิกในสังคมเดียวกัน ประสบปัญหา ได้รับความทุกข์ ความเดือดร้อนก็รู้สึกเป็นทุกข์ไปด้วยเสมือนทุกข์ของเพื่อนเป็นทุกข์ของตน ในขณะเดียวกันมีความห่วงใยกิจการของกลุ่มที่ทุกคนมีผลประโยชน์ร่วมกัน คอยระมัดระวังไม่ให้ใครมาทำลายได้ ความห่วงใยที่ดีควรเป็นดังนี้
 1. ห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ซึ่งกันและกัน เกรงว่าจะได้รับทุกข์
 2. ห่วงใยในความสุข ความเจริญของกันและกัน เกรงว่าจะไม่ได้รับทั่วถึงกัน
 3. ห่วงใยกิจการของกลุ่ม เกรงว่าจะมีสิ่งใด ผู้ใดมาทำลายให้ล่มสลาย

การแบ่งปันกัน

เป็นความพยายามแบ่งสรรสิ่งยังชีพ และผลประโยชน์ให้ทั่วถึงกันในหมู่สมาชิกในสังคมเดียวกัน การแบ่งปันกันเป็นการให้สิ่งที่เห็นว่าดีที่สุดแก่เพื่อน ซึ่งได้แก่
 1. แบ่งปันน้ำใจ หรือปันใจให้กันและกัน เพราะคนทุกคนต้องการน้ำใจจากเพื่อนและทุกคนสามารถมีให้ได้เสมอ
 2. แบ่งปันชีวิต คือ เงินตราที่เราหามาได้ ทุกคนถือเงินเสมือนเป็นชีวิต หากเราไม่คิดแต่จะครอบครองไว้ใช้แต่เพียงผู้เดียวแล้วเท่ากับว่าเราแบ่งปันชีวิตให้เพื่อนได้
 3. แบ่งปันแรงงาน แรงความคิด ไม่คิดแต่จะเอาแลกกับเงินตรา ให้แรงต่อเพื่อนด้วยความไม่แสวงประโยชน์

การรับใช้กัน

เป็นการให้บริการซึ่งกันและกัน การรับใช้กันมีทั้งเป็นการส่วนตัวและส่วนรวมดังนี้
 1. รับใช้เพื่อนด้วยการช่วยเหลือกิจการงาน โดยไม่มุ่งหวังค่าจ้างตอบแทน
 2. รับใช้เพื่อนด้วยการอาสาทำงานส่วนรวม เช่น เป็นกรรมการของกลุ่ม
 3. รับใช้เพื่อนด้วยการช่วยเหลือเพื่อนในยามเดือดร้อน จำเป็น และร้องขอ
 4. รับใช้เพื่อนด้วยการร่วมมือในการทำงานกับเพื่อนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของหมู่คณะสังคม
การให้ซึ่งกันและกันดังกล่าวมาแล้วนี้ เป็นการให้ในสิ่งที่เรามีอยู่ เรียกว่าเป็นการให้ ความเมตตากรุณาและความรัก เพื่อความเข้าใจที่ง่ายขึ้น
ในขณะเดียวกันเพื่อนของฉันมีความต้องการสิ่งที่ฉันมี นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วในการอยู่ร่วมกัน คนในสังคมต้องการ คุณธรรมความดี จากผู้อื่น ต่างคนต่างต้องการจากกันและกัน  คุณธรรมความดีที่ว่านี้ ในขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนถือว่าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวคนให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ฉะนั้นคนในกลุ่มจึงต้องฝึกฝนตนเองให้มีคุณธรรมความดีที่เพื่อนต้องการนี้ อยู่เสมอเพื่อจะได้มีให้เพื่อนเรียกว่า คุณธรรม 5 ประการ ประกอบด้วย
1. ความซื่อสัตย์  เป็นคุณภาพทางจิตที่เปี่ยมด้วยการไม่คดโกง  ไม่หลอกลวง  ไม่โป้ปดมดเท็จ ทั้งต่อตนเองและต่อเพื่อน ผู้ที่มีความซื่อสัตย์ย่อมเป็นที่ไว้วางใจของผู้อื่น  เมื่อทุกคนในกลุ่มต่างมีความซื่อสัตย์ ความระแวงสงสัย ความไม่ไว้วางใจก็หมดไป
2. ความเสียสละ  เป็นการแสดงความมีน้ำใจต่อกัน สมาชิกของกลุ่มควรเสียสละเวลาหรือ แม้แต่ทรัพย์ เพื่อสนับสนุนกิจการของกลุ่มให้เจริญก้าวหน้า เสียสละแรงเพื่อช่วยทำให้งานส่วนรวมสำเร็จ
3. ความรับผิดชอบ  เป็นการแสดงตนให้สมาชิกเห็นได้ว่าตนเองเป็นคนมั่นคง ไม่โลเลเหลวไหล พร้อมที่จะปฏิบัติภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือเป็นหน้าที่ของตนให้สำเร็จ มีความมั่นคงต่อกฎเกณฑ์ของส่วนรวม ไม่เอาใจตนเองเป็นใหญ่
4. ความเห็นใจกัน   เป็นการแสดงให้เพื่อนสมาชิกในกลุ่มเห็นว่าตนเองไม่เป็นคนอิจฉาริษยา ไม่มองคนอื่นในแง่ร้าย และพร้อมที่จะสนับสนุนผู้อื่นให้ได้ดี โดยเฉพาะผู้ที่ด้อยกว่าตน มีความต้องการให้คนอื่นมีความสุข พร้อมที่จะให้ผู้ที่เดือดร้อนกว่ามีโอกาสได้รับบริการจากกลุ่มก่อน
5. ความไว้วางใจกัน  เป็นการแสดงตนให้เพื่อนสมาชิกไว้วางใจ ในขณะเดียวกันก็ไม่หวาดระแวง สงสัย แคลงใจในตัวผู้อื่น การที่คนในกลุ่มไม่มีความระแวงสงสัยแคลงใจกันย่อมทำให้ความร่วมมือทั้งสองฝ่ายเป็นไปด้วยความราบรื่น
จะเห็นว่าคุณธรรมทั้งห้าประการเป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้ พฤติกรรมของสมาชิก เมื่อมีคุณธรรมข้อใด ย่อมทำให้มีข้ออื่นตามมา ในทางตรงกันข้าม หากสมาชิกขาดคุณธรรมข้อใด ย่อมมีโอกาสขาดคุณธรรมข้ออื่นตามไปด้วย เช่น เมื่อเป็นคนซื่อสัตย์ย่อมเป็นคนไว้วางใจได้ หากไม่มีความซื่อสัตย์ก็ไม่น่าไว้วางใจ เป็นต้น
การให้ จึงเป็นหน้าที่อันสำคัญยิ่งของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน การให้ในที่นี้มิใช่การให้ แบบการทำบุญ ทำทาน แต่เป็นการให้ระหว่างเพื่อนสมาชิก เป็นการให้เพื่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน เป็นการให้ที่ช่วยให้ชีวิตของแต่ละคนมีความหมาย มีความเจริญ มีความสุขเป็นการให้ที่นำมา ซึ่งความสงบสุขแห่งสังคม สมาชิกแต่ละคนมุ่งให้ส่วนรวม ส่วนรวมก็จะให้สมาชิกแต่ละคนเป็นการตอบแทน ในที่สุดแล้ว การให้นำมาซึ่งการได้ของแต่ละคน

จำนวนผู้เยี่ยมชม

1470121
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
352
457
809
1462283
17983
25278
1470121
Your IP: 34.239.158.223

MENU

คุกกี้ และนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว , นโยบายคุกกี้