เป็นสวัสดิการที่จัดให้มีขึ้น เพื่อช่วยเหลือเพื่อนสมาชิกส่งเสริมให้สมาชิกมีการสะสมมากยิ่งขึ้น สร้างหลักประกัน และความมั่นคงให้กับครอบครัวของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน

arrow 75 การให้สวัสดิการจากกองทุนสวัสดิการ


   กองทุนสวัสดิการ ให้สวัสดิการในกรณีที่สมาชิกของผู้ใช้บริการ “เสียชีวิต”เท่านั้น และสำหรับสมาชิกอาวุโสคือสมาชิกของผู้ใช้บริการที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและยังมีชีวิตอยู่
   สามารถขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกอาวุโสล่วงหน้าจากกองทุนสวัสดิการไปใช้ในการดำรงชีพได้จำนวนหนึ่ง ตามตารางการคำนวณเงินสวัสดิการ 

arrow 75 ยอดเงินสะสมที่มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการ


  1. เงินสะสมในรูปของทุนเรือนหุ้นของสมาชิกผู้ใช้บริการทั้งหมด 
  2. เงินสะสมในรูปของเงินฝากประจำและ/หรือออมทรัพย์และ/หรือออมทรัพย์พิเศษของสมาชิกผู้ใช้บริการทั้งหมด ( หากผู้ใช้บริการประสงค์จะขอรับสวัสดิการเงินฝากด้วย) 
  3. วงเงินการให้สวัสดิการสูงสุด เป็นไปตามหนังสือรับรองหรือประกาศเพิ่มเติมของ ช.ส.ค.

arrow 75 เกณฑ์การให้เงินสวัสดิการโดยคิดจาก 


  1. ยอดเงินสะสมในรูปของทุนเรือนหุ้น และหรือเงินฝากของสมาชิกที่เสียชีวิตและมีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการ
  2. เงินสวัสดิการสูงสุดแต่ละรายจะได้รับเงินสวัสดิการตามตารางการคำนวณเงินสวัสดิการแต่ไม่เกินวงเงินสูงสุด
  3. การคำนวณเงินสวัสดิการ จะคำนวณจากเงินสะสมที่มีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการ ตามตารางการคำนวณเงินสวัสดิการ
  4. เงินสวัสดิการสูงสุด อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้โดย ช.ส.ค. จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 30 วัน

arrow 75 เอกสารประกอบการขอรับเงินสมทบ กองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่สมาชิก(สก. 1-2) 


  ถ้าผู้ใช้บริการเป็นสมาชิก สก.1-2 และมีความประสงค์ที่จะขอรับเงินสวัสดิการและหรือเงินสงเคราะห์ จะต้องส่งหลักฐานต่างๆ ดังต่อไปนี้ไปยัง ช.ส.ค. 


  1. ใบขอรับกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่สมาชิก 
  2. ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิก 
  3. สมุดประจำตัวสมาชิก
  4. ทะเบียนหุ้น และบัญชีเงินกู้ (ยส. 1) 
  5. ใบคำขอกู้ที่ยังมีพันธะอยู่กับผู้ใช้บริการ
  6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและหรือสำเนาทะเบียนบ้าน
  7. ใบมรณบัตร 
  8. ใบรายงานแพทย์แผนปัจจุบันได้รับอนุญาตตามกฏหมายผู้ทำการรักษาหรือประวัติการรักษาพยาบาล กรณีสมาชิกเสียชีวิตด้วยโรคต่างๆ หรือกรณีไม่สามารถทำงานหรือประกอบอาชีพใดๆ ได้
  9. ใบชันสูตรพลิกศพของแพทย์และบันทึกของเจ้าหน้าที่ตำรวจ(กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ)
  10. บันทึกประจำวันการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือคำพิพากษาศาลที่ต้องคดีต่างๆ (กรณีที่สมาชิกเสียชีวิตในเรือนจำหรือสถานพินิจ)

arrow 75 การจัดส่งรายงานกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่สมาชิก(สก. 1-2) 


    รายงานสวัสดิการและเงินอุดหนุนของเดือนใดให้ส่งถึงชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป อัตราค่าบริการตามเงื่อนไขของหนังสือรับรอง 

arrow 75 คุณสมบัติที่จะเข้ามาเป็นสมาชิก กองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่สมาชิก(สก. 1-2) 


  1. เป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ (สามัญ , สมทบ , ประเภทองค์กรอื่น) 
  2. ต้องมีการบริหารงานดีคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. มีรายได้เพียงพอที่จะชำระค่าบริการสวัสดิการ 
  4. การเงินและบัญชีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
  5. จัดส่งรายงานฐานะการเงินประจำเดือน เป็นปัจจุบัน 
  6. เตรียมเอกสารต่าง ๆ ดังต่อไปนี้เรียบร้อย 
     - ใบสมัคร และทะเบียนสมาชิกทุกราย 
     - สมุดประจำตัวสมาชิก ทะเบียนหุ้น และบัญชีเงินกู้ (ยส. 1) ต้องมีการแสดงยอดที่ตรงกัน และต้องเก็บรักษาไว้เป็นระเบียบ 

arrow 75 การสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่สมาชิก(สก. 1-2) 


  1 . แจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษร 
  2. จัดส่งใบสมัครตามแบบที่กำหนดประเภทละ 2 ใบ ส่งสำเนารายงานฐานะการเงินประจำเดือน 3 เดือน ย้อนหลังมาเพื่อประกอบการพิจารณา 
  3. เมื่อชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ พิจารณารับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว จะมีหนังสือแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมทั้งส่งหนังสือรับรอง กองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่สมาชิก(สก. 1-2) มาให้เป็นหลักฐาน 

arrow 75 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
 ฝ่ายจัดการธนกิจ งานสวัสดิการ สก.1-2 โทร. 0-2373-0020-1 ต่อ 228 , 230,225

จำนวนผู้เยี่ยมชม

1470147
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
378
457
835
1462283
18009
25278
1470147
Your IP: 34.239.158.223

MENU

คุกกี้ และนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และช่วยให้เราสามารถพัฒนาคุณภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว , นโยบายคุกกี้