1. จัดทำแผนงานโครงการ กิจกรรม และงบประมาณประจำปีในการพัฒนาและส่งเสริมบทบาทสตรีและเยาวชน และ/หรือโครงการ กิจกรรมอื่น เพื่อการพัฒนาขบวนการเครดิตยูเนี่ยน และนำเสนอต่อชุมนุมสหกรณ์เพื่อพิจารณากำหนดเป็นแผนงาน-งบประมาณประจำปีของชุมนุมสหกรณ์
  2. ดำเนินการจัดโครงการ กิจกรรม ตามที่กำหนดในแผนงานงบประมาณของชมรม
  3. พิจารณาแต่งตั้งหรือถอดถอนอนุกรรมการเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมของชมรม
  4. ประสานงานและร่วมมือกับชุมนุมสหกรณ์ ชมรมเครดิตยูเนี่ยน และหน่วยงาน/องค์กรอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรีและเยาวชน
  5. ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือในการระดมเงินหุ้น เงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน สินเชื่อ สวัสดิการ และบริการอื่นๆ เพื่อให้สหกรณ์/กลุ่มฯ มาใช้บริการกับ ช.ส.ค.
  6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สตรีเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของชุมนุมสหกรณ์

จำนวนผู้เยี่ยมชม

216168
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
228
622
850
211323
3100
18020
216168
Your IP: 18.232.188.251

MENU