ระเบียบ และข้อกำหนดการให้บริการและจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก

ระเบียบที่เกี่ยวกับการให้บริการ และการจัดสวัสดิการให้สมาชิก

ระเบียบที่

ระเบียบว่าด้วย

พ.ศ.

หน้า

1

pdfการรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์

2553

230

2

pdfการรับฝากเงินประเภทประจำ

2553

238

3

pdfตั๋วสัญญาใช้เงิน

2555

242

4

pdfการให้เงินกู้

2558

246

5

pdfการให้เงินกู้แก่สมาชิกสมทบประเภทองค์กรอื่น

2558

255

6

pdfการให้เงินกู้แก่สหกรณ์อื่น

2558

261

7

 

pdfสินเชื่อเสริมสภาพคล่อง

2555

267

pdfสินเชื่อเสริมสภาพคล่อง พ.ศ.2555 แก้ไข้เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

2556

270

8

pdfกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่สมาชิก

2552

271

9

pdfสวัสดิการความมั่นคง

2553

276

10

pdfกองทุนสวัสดิการสมทบ

2554

279

11

pdfการให้เงินกู้เพื่อซื้อยานพาหนะ

2555

283

12

pdfการพัฒนาธุรกิจ

2554

288

13

pdfกองทุนพัฒนาบุคลากรของขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

2556

292

 

ข้อกำหนดการให้บริการและการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก 

ข้อกำหนดที่

ข้อกำหนด

พ.ศ.

หน้า

1

pdfสินเชื่อเบิกเกินบัญชี

2555

357

2

pdfการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้

2552

362

pdfการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

2553

367

pdfการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ พ.ศ.2552 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)

2554

368

3

pdfสินเชื่อเพื่อชำระหนี้แก่สถาบันการเงิน

2553

369

pdfสินเชื่อเพื่อชำระหนี้แก่สถาบันการเงิน พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

2553

371

4

pdfสินเชื่อเพื่อการเกษตร

2553

372

pdfสินเชื่อเพื่อการเกษตร พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

2553

374

5

pdfสินเชื่อเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

2553

375

pdfสินเชื่อเพื่อการเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

2553

377

6

pdfสินเชื่อเพื่อการศึกษา

2553

378

pdfสินเชื่อเพื่อการศึกษา พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

2553

380

7

pdfสินเชื่อเพื่อผู้มีรายได้น้อย

2553

381

pdfสินเชื่อเพื่อผู้มีรายได้น้อย พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

2553

383

8

pdfสินเชื่อเพื่อการเคหะ

2553

384

pdfสินเชื่อเพื่อการเคหะ พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

2553

386

9

pdfสินเชื่อเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพและส่งเสริมธุรกิจขนาดย่อม

2553

387

pdfสินเชื่อเพื่อการลงทุนประกอบอาชีพและส่งเสริมธุรกิจขนาดย่อม พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

2553

389

10

pdfสินเชื่อเพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมบัญชี

2553

390

pdfสินเชื่อเพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมบัญชี พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

2553

392

11

pdfสินเชื่อเพื่อประกอบการค้าของสหกรณ์

2553

393

pdfสินเชื่อเพื่อประกอบการค้าของสหกรณ์ พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

2553

395

12

pdfสินเชื่อเพื่อสร้างสำนักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

2553

396

pdfสินเชื่อเพื่อสร้างสำนักงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.2553 แก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)

2553

398

13

pdfการบัญชีให้บริการโปรแกรมสำหรับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เวอร์ชั่น DOS

2551

399

14

pdfการร่วมทุนและการใช้บริการกองทุนสวัสดิการและการสงเคราะห์แก่สมาชิก

2556

401

15

pdfสินเชื่อเพื่อการจัดซื้อปุ๋ยตราสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

2556

407

16

pdfการให้บริการห้องพัก ห้องประชุม ช.ส.ค.

2554

409

17

pdfเงินให้กู้ระยะสั้น สัญญาชำระคืน 1 ปี

2554

412

pdfเงินให้กู้ระยะสั้น สัญญาชำระคืน 1 ปี พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

2556

414

18

pdfเงินให้กู้เพื่อฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย

2555

415

19

pdfเงินให้กู้เพื่อการปศุสัตว์

2555

419

20

pdfเงินให้กู้พิเศษเพื่อการรวมซื้อรวมขาย

2556

422