เข้าสู่ปีที่ 9 ชมรมสตรีเครดิตยูเนี่ยน

คณะกรรมการชมรมสตรีเครดิตยูเนี่ยนจัดทำแผนงานโครงการ กิจกรรมและงบประมาณประจำปีในการพัฒนา ส่งเสริมบทบาทสตรีและเยาวชน โดยประสานความร่วมมือกับชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ชมรมเครดิตยูเนี่ยน พร้อมกับให้การสนับสนุนให้สตรีเข้าไปมีบทบาทในการทำหน้าที่บริหารงานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนและชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ

โครงการอบรม

อบรมให้ความรู้ในแต่ละสาขาทั่วประเทศ

ภาพกิจกรรม

ผลการดำเนินงานของชมรมสตรีเครดิตยูเนี่ยน

สินค้าสตรีสหกรณ์

ผลิตภัณฑ์ของชมรมสตรีสหกรณ์

“สตรีเครดิตยูเนี่ยน เปี่ยมจิตตารมณ์ นำสังคมสู่การพัฒนา"