เนื้อหา

ระเบียบนายทะเบียนและกฎกระทรวง

  1. กฎกระทรวงอัตราจ่ายเงินปันผลตามหุ้น สอ.และ สค. pdficon
  2. การกำหนดอัตราดอกเบื้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ (ฉบับที่ 2) pdficon
  3. ร่างระเบียบการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน pdficon
  4. ร่างระเบียบการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น pdficon