เนื้อหา

ผลกระทบกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

      ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่องเกณฑ์การกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนและร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสหกรณ์  
(ฉบับที่...) พ.ศ.... เมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมปริ๊นพาเลช กรุงเทพมหานคร นั้น ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด และขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในประเทศไทย ได้เข้าร่วมประชุมพิจารณาจากที่ประชุมการรับความคิดเห็นแล้ว มีความเห็นร่วมกันว่า (ร่าง)พระราชบัญญัติสหกรณ์(ฉบับที่...) พ.ศ.... โดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้บัญญัติข้อความ “มาตรา 8/1 เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองประชาชน สหกรณ์ใดจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หรือดำเนินการโดยการรับฝากเงิน หรือให้กู้ยืมเงินและมีสมาชิกที่มิได้อยู่ในหน่วยงาน หรือองค์กรเดียวกันหรือมิได้ประกอบอาชีพเดียวกันให้ถือว่าสหกรณ์นั้นประกอบธุรกิจเงินทุน ...ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนด” บทบัญญัติดังกล่าวมีคำนิยามและความหมายในการจัดตั้ง “ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน” และบังคับใช้เฉพาะประเภทเครดิตยูเนี่ยน ได้ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานต่อสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน อย่างรุนแรงในการเจริญเติบโตของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เป็นการทำลายระบบการออมเงินการจัดสวัสดิการ การเข้าถึงสินเชื่อเงินกู้ของประชาชนในชุมชน หาก(ร่าง)พระราชบัญญัติสหกรณ์(ฉบับที่...) พ.ศ.... โดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา มาตรา 8/1 มีผลบังคับใช้แล้ว สหกรณ์เครดิต ยูเนี่ยนจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน ซึ่งจะทำให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทั้งระบบอาจจะถูกนายทะเบียนสหกรณ์ สั่งให้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแก้ไขหรือระงับการดำเนินการนั้นได้ หรืออาจจะสั่งให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์นั้นพ้นจากตำแหน่งหรือสั่งเลิกสหกรณ์แล้วแต่กรณี

  1. ผลกระทบกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ตามความในมาตรา 8/1
  2. ร่าง พ.ร.บ สหกรณ์ พ.ศ. ... โดยสำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา
  3. พระราชบัญญัติ ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551

   ดาวน์โหลดป้ายไวนิลคัดค้าน พรบ. 8/1