บริการสินเชื่อเพื่อฟื้นฟู้ผู้ประสบอุทกภัย

arrow_05 วัตถุประสงค์
1. เพื่อแบ่งเบาภาระการชำระหนี้กับชุมนุมสหกรณ์ในสัญญาเงินกู้เดิมแก่สหกรณ์/กลุ่มที่ประสบอุทกภัยหรือสหกรณ์/กลุ่มที่มีสมาชิกประสบอุทกภัย
2. เพื่อให้เงินกู้แก่สหกรณ์/กลุ่มที่ประสบอุทกภัย เพื่อนำไปปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้าง ซื้อหรือเช่าที่ดิน ซื้ออาคารสำนักงาน หรือซื้ออุปกรณ์สำนักงานแทนทรัพย์สินเดิมที่ได้รับความเสียหาย
3. เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มที่ประสบอุทกภัย
4. เพื่อให้บริการเงินกู้แก่สหกรณ์/กลุ่ม เพื่อสร้างที่อยู่อาศัย การศึกษาบุตร และลงทุนประกอบอาชีพของสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

arrow_05 คุณสมบัติของผู้กู้
1. เป็นสมาชิกของชุมนุมสหกรณ์
2. เป็นสมาชิกสวัสดิการกองทุนสงเคราะห์
3. ไม่ค้างชำระค่าบำรุงและต้องถือหุ้นตามข้อบังคับชุมนุมสหกรณ์
4. เป็นสหกรณ์/กลุ่มที่ประสบอุทกภัย หรือสหกรณ์/กลุ่มที่มีสมาชิกประสบอุทกภัย

arrow_05 อัตราดอกเบี้ย ตามที่คณะกรรมการอำนวยการกำหนด

ลำดับ
รายการ
อัตราดอกเบี้ย(ต่อปี)
1.

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สัญญาเดิมที่ได้รับผ่อนผันตามข้อกำหนดเงินให้
กู้เพื่อฟื้นฟูผู้ประสบอุทุกภัย พ.ศ.2554

 
(1) สามเดือนแรกนับแต่วันที่อนุมัติ อัตราดอกเบี้ยสัญญาเดิมลบ 0.25
 
(2) เดือนที่สี่เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเดิม
2.
อัตราดอกเบี้ย เงินกู้สัญญาใหม่ ข้อกำหนดเงินกู้เพื่อฟื้นฟูผู้ประสบภัย 2554  
  (1) สามเดือนแรก ร้อยละ 0 ต่อปี
  (2) เดินที่สี่ถึงเดือนที่ยี่สิบสี่ ร้อยล่ะ 2.25 ต่อปี
  (3) เดือนที่ยี่สิบห้าเป็นต้นไป ร้อยล่ะ 3.50 ต่อปี

arrow_05 วงเงินกู้ สหกรณ์/กลุ่มสามารถกู้ได้ไม่เกินสิบเท่าของทุนเรือนหุ้นของสหกรณ์/กลุ่มผู้ขอกู้ ทั้งนี้รวมถึงสัญญาเงินกู้เดิมทุกประเภท

 

                                                                                                                                           001_52

รายละเอียดทั้งหมด