บริการสินเชื่อพิเศษ-เพื่อฟื้นฟูผู้ประสบภัย

arrow_05 อัตราดอกเบี้ย  ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 ร้อยละ 2.50% , ปีที่ 2 ร้อยละ 3.50 (และผู้ขอกู้คิดดอกเบี้ยกับสมาชิกบวกเพิ่มไม่เกิน 2%)   

arrow_05 วงเงินกู้   ไม่เกิน 10 เท่าของทุนเรือนหุ้นสหกรณ์

arrow_05 กำหนดชำระคืน   8 ปี ปลอดหนี้ต้นเงินกู้ 1 ปี

1. กำหนดการชำระคืนภายใน 8 ปี โดยมีระยะปลอดหนี้ต้นเงินกู้ 1 ปี ปีที่ 1 ชำระเฉพาะดอกเบี้ยทุกๆเดือน 
2. ปีที่ 2 ถึงปีที่ 8 ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยทุกๆเดือน