บริการสินเชื่อพิเศษ-เพื่อซื้อยานพาหนะ

arrow_05 อัตราดอกเบี้ย  ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ปัจจุบันอัตราร้อยละ 5.75 ต่อปี  

arrow_05 เงื่อนไขพิเศษ

รายการ

เริ่ม 22/11/2553

1. วงเงินกู้ ไม่เกิน 10 ล้านบาท ต่อสัญญา

6.25

2. วงเงินกู้ เกินกว่า 10 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท ต่อสัญญา

6.00

3. วงเงินกู้ เกินกว่า 20 ล้านบาท ขึ้นไปต่อสัญญา

5.75


arrow_05 วงเงินกู้  
ไม่เกิน 10 เท่าของทุนเรือนหุ้นสหกรณ์

arrow_05 เงื่อนไข

1. สหกรณ์ที่กู้เงินเพื่อซื้อยานพาหนะสำหรับใช้ในกิจการของสหกรณ์ จะต้องมีการจัดจ้างผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่เต็มเวลา
2. สหกรณ์หรือสมาชิกของสหกรณ์/กลุ่ม ผู้ซื้อยานพาหนะ จะต้องโอนกรรมสิทธิ์ยานพาหนะนั้นเป็นของสหกรณ์ หรือของสมาชิกผู้ซื้อทันที และต้องจัดทำประกันภัยชั้นหนึ่งตลอดระยะของสัญญากู้ หากเป็นรถจักรยานยนต์ต้องจัดทำประกันภัยตามที่กฎหมายกำหนด
3. สหกรณ์หรือสมาชิกของสหกรณ์/กลุ่ม ผู้ซื้อยานพาหนะจะต้องส่งสำเนากรมธรรม์ประกันภัยมาใหชุมนุมสหกรณ์เก็บไว้เป็นหลักฐาน

arrow_05 กำหนดชำระคืน  

1. ซื้อรถจักรยานยนต์ กำหนดชำระคืนภายใน 3 ปี โดยชำระเงินต้นและดอกเบี้ย ทุกเดือน
2. ซื้อรถยนต์ กำหนดชำระคืนภายใน 5 ปี โดยชำระเงินต้นและดอกเบี้ยทุกเดือน