บริการสินเชื่อพิเศษ-เพื่อการศึกษา

arrow 75 อัตราดอกเบี้ย  ตามประกาศอัตราดอเบี้ยเงินกู้กของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ปัจจุบันอัตราร้อยละ 3.50 ต่อปี  

arrow 75 เงื่อนไขพิเศษ

รายการ

เริ่ม 22/11/2553

1. วงเงินกู้ ไม่เกิน 10 ล้านบาท ต่อสัญญา

5.75

2. วงเงินกู้ เกินกว่า 10 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท ต่อสัญญา

5.50

3. วงเงินกู้ เกินกว่า 20 ล้านบาท ขึ้นไปต่อสัญญา

5.25


arrow 75 วงเงินกู้ 
ไม่เกิน 10 เท่าของทุนเรือนหุ้นสหกรณ์

arrow 75 กำหนดชำระคืน   8  ปี