บริการสินเชื่อพิเศษ-เพื่อชำระหนี้สถาบันการเงิน

arrow_05 อัตราดอกเบี้ย  ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ปัจจุบันอัตราร้อยละ 4.50 ต่อปี  

arrow_05 วงเงินกู้  
ไม่เกิน 10 เท่าของทุนเรือนหุ้นสหกรณ์

arrow_05 กำหนดชำระคืน   8 ปี