บริการเงินกู้พิเศษ-เบิกเกินบัญชี (เฉพาะสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสมาชิก ช.ส.ค.)

บริการวงเงินกู้เบิกเกินบัญชี เพื่อใช้สำหรับทุนหมุนเวียนให้กับสหกรณ์

arrow_05 อัตราดอกเบี้ย  ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ปัจจุบันอัตราร้อยละ 6.25 ต่อปี  

 

arrow_05 เงื่อนไขพิเศษ 

รายการ

เริ่ม 22/11/2553

1. วงเงินกู้ ไม่เกิน 10 ล้านบาท ต่อสัญญา

6.25

2. วงเงินกู้ เกินกว่า 10 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท ต่อสัญญา

6.00

3. วงเงินกู้ เกินกว่า 20 ล้านบาท ขึ้นไปต่อสัญญา

5.75

 

arrow_05 วงเงินกู้           

ขนาดเล็ก :

เกรด A : 2 เท่าของทุนเรือนหุ้นแต่ไม่เกิน 15 ลบ.

เกรด B : 1 เท่าของทุนเรือนหุ้นแต่ไม่เกิน 10 ลบ.

เกรด C : 0.5 เท่าของทุนเรือนหุ้นแต่ไม่เกิน 5 ลบ.

ขนาดกลาง :

เกรด A : 2 เท่าของทุนเรือนหุ้นแต่ไม่เกิน 30 ลบ.

เกรด B : 1 เท่าของทุนเรือนหุ้นแต่ไม่เกิน 20 ลบ.

เกรด C : 0.5เท่าของทุนเรือนหุ้นแต่ไม่เกิน 10 ลบ.

ขนาดใหญ่ :

เกรด A : 2 เท่าของทุนเรือนหุ้นแต่ไม่เกิน 40 ลบ.

เกรด B : 1 เท่าของทุนเรือนหุ้นแต่ไม่เกิน 30 ลบ.

เกรด C : 0.5เท่าของทุนเรือนหุ้นแต่ไม่เกิน 20 ลบ.

ขนาดใหญ่มาก :

เกรด A : 2 เท่าของทุนเรือนหุ้นแต่ไม่เกิน 50 ลบ.

เกรด B : 1 เท่าของทุนเรือนหุ้นแต่ไม่เกิน 40 ลบ.

เกรด C : 0.5เท่าของทุนเรือนหุ้นแต่ไม่เกิน 30 ลบ.

 

arrow_05 กำหนดชำระคืน   2 ปี