บริการสินเชื่อเสริมสภาพคล่อง

arrow_05 อัตราดอกเบี้ย   ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ปัจจุบันอัตราร้อยละ 3.50 ต่อปี    

arrow_05 วงเงินกู้  ไม่เกิน 1 เท่าของทุนเรือนหุ้นสหกรณ์ที่ถือกับ ช.ส.ค.

arrow_05 เงื่อนไขการชำระคืน  กำหนดชำระคืน   5 ปี  ชำระคืนดอกเบี้ยทุกเดือนส่วนเงินต้นชำระงวดสุดท้าย