บริการเงินกู้ปกติ

arrow 75 อัตราดอกเบี้ย  ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

arrow 75 เงื่อนไขพิเศษ

รายการ

เริ่ม 22/11/2553

1. วงเงินกู้ ไม่เกิน 10 ล้านบาท ต่อสัญญา

6.25

2. วงเงินกู้ เกินกว่า 10 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท ต่อสัญญา

6.00

3. วงเงินกู้ เกินกว่า 20 ล้านบาท ขึ้นไปต่อสัญญา

5.75

 

arrow 75 วงเงินกู้   ไม่เกิน 10 เท่าของทุนเรือนหุ้นสหกรณ์

arrow 75 กำหนดชำระคืน        

ระยะสั้น  
3  ปี
ระยะปานกลาง 
8  ปี
ระยะยาว   
12  ปี