เงินรอตรวจสอบ

เรียน ท่านสมาชิก ช.ส.ค. และผู้ที่เกี่ยวข้อง

           เนื่องจากในปัจจุบันมีเงินคงค้างอยู่ในบัญชีธนาคารของ ช.ส.ค. ซึ่งไม่ทราบว่าแหล่งที่มาคือที่ใด ทำให้ฝ่ายการเงิน และบัญชี ไม่สามารถลงบัญชีดังกล่าวได้ หากท่านใดได้โอนเงินมายัง ช.ส.ค. แต่ไม่ได้แจ้งการโอนเงินมากรุณาติดต่อมายังฝ่ายการเงิน และบัญชี โทรศัพท์ 0-2373-0020-1 ต่อ 506,507,508 เพื่อแจ้งหลักฐานการโอนเงิน และวัตถุประสงค์ของการโอนให้ทราบต่อไป

 รายละเอียดยอดเงินรอตรวจสอบ
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 

ธนาคาร วันที่โอน รหัส  จำนวนเงิน 
กรุงเทพ  17/3/2548 433                                                                1,000.00
3/8/2548 424                                                                5,000.00
30/9/2548 189                                                                     90.00
17/4/2549 656                                                                1,200.00
28/4/2549 396                                                                7,808.25
3/10/2549 656                                                                   820.00
18/10/2549 863                                                                   300.00
2/7/2550 282                                                                4,020.00
15/10/2552 342                                                                1,000.00
17/12/2553 863                                                             54,985.00
1/12/2554 156                                                                1,000.00
9/3/2555 156                                                                7,670.00
6/6/2555 1098                                                                2,460.00
11/10/2555 649                                                                   648.50
21/12/2555 392                                                             21,251.00
31/1/2556 656                                                                4,000.00
10/5/2556 712                                                                   700.00
17/6/2556 712                                                                1,500.00
18/6/2556 786                                                                   814.50
25/6/2556 712                                                                   900.00
กสิกรไทย 13/6/2548 20481                                                                   120.00
16/6/2548 14957                                                                7,000.00
11/11/2548 18103                                                                   500.00
6/10/2551 3525                                                                3,355.00
7/7/2552 1784                                                                2,690.00
6/8/2552 777                                                                1,416.00
7/11/2552 7116                                                                   200.00
18/4/2554 00793                                                                   135.00
28/7/2554 8222                                                                   252.00
27/2/2555 8212                                                                   457.25
12/3/2555 2502                                                             10,437.00
12/3/2555 20511                                                                   254.85
2/11/2555 3871                                                             10,008.00
6/11/2555 5607                                                                1,900.00
18/12/2555 12501                                                                   600.00
22/12/2555 0786                                                             14,711.75
5/3/2556 3887                                                           153,936.00
25/4/2556 32525                                                             20,000.00
16/5/2556 12516                                                             11,622.00
27/6/2556 17677                                                                2,000.00
ออมสิน 31/8/2552 20                                                                   680.00
4/9/2555 2701510                                                                2,268.50
25/4/2556 3001140                                                                1,000.00
ไทยพาณิชย์ 24/3/2548 344                                                                8,500.00
2/8/2550 694                                                                   250.00
13/2/2552 2000                                                                1,200.00
15/7/2552 2000                                                                   500.00
8/9/2552 2445                                                                1,296.00
29/9/2552 113                                                                4,231.00
9/10/2552 2173                                                                   210.00
5/11/2552 4253                                                                   200.00
30/12/2552 1797                                                                   200.00
28/1/2553 113                                                                4,280.00
11/4/2554 2000                                                                   600.00
20/8/2554 4777                                                                3,107.00
20/1/2555 0130                                                                5,089.00
11/9/2555 60010                                                                3,838.00
22/10/2555 60010                                                                4,664.00
29/10/2555 3727                                                                1,151.00
29/3/2556 2730                                                                5,138.00
16/5/2556 4311                                                             15,000.00
28/6/2556 4311                                                                8,712.00
กรุงศรีอยุธยา 21/12/2550 342                                                                1,300.00
7/3/2551 44                                                                1,944.00
18/6/2552 320                                                                1,410.00
7/6/2553 700                                                             45,254.00
4/4/2554 506                                                                   288.00
21/9/2554 C700                                                                1,000.00
30/11/2554 A232                                                                   500.00
29/12/2554 567                                                                6,882.00
29/12/2554 567                                                                4,713.25
13/6/2555 700                                                                5,125.00
3/4/2556 Z391                                                                1,000.00
10/4/2556 Y700                                                                1,000.00
กรุงไทย 21/12/2548 516                                                                   120.00
17/1/2549 643                                                                3,000.00
28/7/2549 238                                                                3,000.00
15/9/2549 238                                                                   500.00
29/1/2550 516                                                                   160.00
17/4/2550 488                                                                3,080.00
10/7/2550 71                                                                2,321.50
23/6/2551 158                                                                6,600.00
28/11/2551 311                                                                3,500.00
31/7/2552 457                                                                2,000.00
5/1/2553 82                                                                   330.00
12/7/2553 504                                                                   399.00
15/12/2553 195                                                                1,053.00
6/1/2554 631                                                                   674.99
24/9/2554 1043                                                                1,000.00
17/10/2554 102                                                                2,442.00
8/8/2555 18583                                                             10,578.00
31/8/2555 550071                                                                2,100.00
7/11/2555 550099                                                                7,152.00
29/3/2556 18677                                                             19,080.00
28/6/2556 9400                                                                1,000.00