พระราชดำรัส "เกี่ยวกับสหกรณ์"

king9พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


          สหกรณ์ แปลว่า การทำงานด้วยกัน หมายถึง ผนึกกำลัง ผู้ทำงานเกี่ยวข้องกัน การทำงานที่เกี่ยวข้องกันนั้นให้พรักพร้อมกันทุกด้าน และต้องกระทำงานนั้น ด้วยความรู้ความสามารถ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ด้วยความเมตตาหวังดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันและกัน จึงจะเป็นสหกรณ์แท้ ซึ่งมีแต่ความเจริญก้าวหน้า และอำนวยประโยชน์อันพึงประสงค์


พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ 26 มีนาคม พุทธศักราช 2527

--------------------------------------------------------------------------------------

king coopพระราชดำรัส พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกร
พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

          สหกรณ์เป็นวิธีจัดการรูปหนึ่ง ซึ่งบุคคลหลายคนรวมกัน โดยความสมัครใจของตนเอง ในฐานะที่เป็นมนุษย์ โดยมีสิทธิ์เสมอหน้ากันหมด เพื่อบำรุงตัวเองให้เกิดความจำเริญในทางทรัพย์

 

พระดำรัส พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ
พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

--------------------------------------------------------------------------------------