ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

ประธาน ช.ส.ค.เข้าพบอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์หารือเรื่องการจัดสวัสดิการ ช.ส.ค.

เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2560 นายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.) พร้อมด้วย นายเสกสรร ศุภแสง ที่ปรึกษา, นายดาบชัย ใจสู้ศึก ผู้จัดการใหญ่, นายคันศร คมภักดี รองผู้จัดการใหญ่สายบริหาร เข้าพบดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ รองอธิบดี ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กทม. พร้อมหารือเรื่องการดำเนินการจัดสวัสดิการและการกำหนดอำนาจกระทำการช.ส.ค. เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติที่เห็นชอบร่วมกันต่อไป

แผนกประชาสัมพันธ์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ///รายงาน