ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมใหญ่เพชรบุรี ผู้นำสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนร่วมอภิปรายหลากหลายประเด็น ช.ส.ค. พร้อมรับข้อเสนอแนะ ชี้แจงครบทุกข้อสงสัย

web ปชญ เพชรบร

           วันที่ 8 เมษายน 2559 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.) จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 ขึ้น ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 3 อาคารสำนักงาน ช.ส.ค. สาขาจังหวัดเพชรบุรี อ.เมือง จ.เพชรบุรี โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ ประธานกรรมการดำเนินการ ช.ส.ค. เป็นประธานพิธีเปิด โดยมี นายร้อง สมใจ ประธานกรรมการ ช.ส.ค. สาขาจังหวัดเพชรบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิด นายดาบชัย ใจสู้ศึก ผู้จัดการใหญ่ ช.ส.ค. ให้เกียรติกล่าวทักทาย ต่อผู้นำสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วย นายจรัล เอี่ยมสำอาง กรรมการดำเนินการ ในฐานะนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สวัสดิการสมาชิกเครดิตยูเนี่ยน (ส.ส.ค.) กล่าวรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินงานของสมาคมฯ จากนั้นเข้าสู่การประชุมใหญ่ชมรมเครดิตยูเนี่ยนจังหวัดเพชรบุรี โดยนายบุญชู เนาวรัตน์ ประธานฯชมรม ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการชมรมฯ

          ในช่วงบ่าย เป็นการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 ช.ส.ค. สาขาจังหวัดเพชรบุรี การนี้ นายร้อง สมใจ ประธานฯสาขา ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ดำเนินการไปตามระเบียบวาระ โดยมี นายชัชชัย จันทร์กระจ่าง ผู้จัดการ และ นางน้องรัตนา ธิศาวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการ ชี้แจงในรายละเอียดของแต่ละวาระ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ช.ส.ค. สาขาจังหวัดเพชรบุรีทั้งคณะ จากนั้นนายสายัณห์ เขียวอินทร์ ประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการ ช.ส.ค. ชี้แจงผลการตรวจสอบในแต่ละภูมิภาคให้ที่ประชุมใหญ่รับทราบ ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ มีรายนามดังต่อไปนี้

รายชื่อคณะกรรมการ ช.ส.ค. สาขาจังหวัดเพชรบุรี   ชุดที่ 15 ปี 2560

ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

ต้นสังกัด

 1

นายยอดฉัตร   วงษ์ละม่อม

ประธานกรรมการ

สค.ธรรมรังษี จก.

 2

นายร้อง         สมใจ

รองประธานฯ คนที่ 1

สค.บ้านซ่องวังจันทร์ จก.

 3

นายวิเชียร     เรียบร้อย

รองประธานฯ คนที่ 2

สค.วัดกุ่มสามัคคี จก.

 4

นายบัญญัติ     เลิศอาวาส

กรรมการและเลขานุการสาขา

สค.โพธิ์ลอยพัฒนา จก.

 5

นายมงคล       อินงาม

กรรมการ

สค.โรงเรียนวัดหนองแก จก.

 6

นายจงคิด       น้อยบัวทิพย์

กรรมการ

สค.บ้านนายาง จก.

 7

นายสมชาย     ทองประเสริฐ

กรรมการ

สค.หนองหญ้าปล้อง จก.

 8

นายเทวิน       หริ่งระรี่

กรรมการ

สค.บางเก่า - ชะอำ จก.

 9

นางสาวชลธิชา ชูจิตต์

กรรมการ

สค.ตำบลไร่ใหม่พัฒนา จก.

แผนกประชาสัมพันธ์ // รายงาน