ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

ช.ส.ค. สาขาภาคตะวันออก จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 เปิดเวทีรับฟังข้อเสนอแนะ สมาชิกร่วมแสดงวิสัยทัศน์เพื่อพัฒนาขบวนการเครดิตยูเนี่ยน

web ปชญ ตะวนออก

ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.) สาขาภาคตะวันออก จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 ขึ้น เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 1 โรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในเขตภาคตะวันออก ได้รับทราบผลการดำเนินงานใน ปี 2559 ที่ผ่านมา และร่วมกันพิจารณาแผนงานและงบประมาณใน ปี 2560 พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงวิสัยทัศน์เพื่อเป็นการพัฒนาขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

          การนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และให้โอวาทต่อที่ประชุมใหญ่ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาภากร มินวงษ์ ประธานกรรมการ ช.ส.ค. สาขาภาคตะวันออก เป็นผู้กล่าวรายงาน และดำเนินการประชุม โดยมีนายอรรถสิทธิ์ สงสะนะ ผู้จัดการ ช.ส.ค. สาขาภาคตะวันออก ร่วมชี้แจงรายละเอียดไปตามระเบียบวาระการประชุม อีกทั้งที่ประชุมร่วมกันพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการ ช.ส.ค. สาขาฯ ชุดที่ 15 ดังรายนามต่อไปนี้

ลำดับ

ชื่อ/สกุล

ตำแหน่ง

ต้นสังกัด

 1

นายสุพัฒน์ อานามนารถ

ประธานกรรมการ

สค.มารดานิรมล จก.

 2

นายปรีชา จรัลทรัพย์

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

สค.ตรอกนองทวีทรัพย์ จก.

 3

นายสุชาติ วุฒาพิทักษ์

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

สค.ชุมชนมาบตาพุดร่วมใจ จก.

 4

น.ส.กนกวรรณ   ตั้งวัฒนวงศ์

กรรมการและเลขานุการ

สค.มาบไพพัฒนา จก. / กรรมการสตรีสัดส่วนของ ช. ส. ค. สาขาภาคตะวันออก

 5

นางภัทรภร แจ้งพลอย

กรรมการ

สค.เวฬุวัน จก.

 6

นายเอนก ธรรมสุทธิ์

กรรมการ

สค.สอยดาว จก.

 7

นางวิชภรณ์ นัทธีประทุม

กรรมการ

สค.เอเอที จก.

 8

นายสุรสิทธิ์   สุทธิผลิน

กรรมการ

สค.บ้านสลักร่วมใจพัฒนา จก.

 9

นายเชาว์ นุสติ

กรรมการ

สค.อิมั้งเพิ่มพูนทรัพย์ จก.

          จากนั้น ในช่วงบ่าย เข้าสู่การประชุมของชมรมเครดิตยูเนี่ยนภาคตะวันออก โดยมีนายเอนก ธรรมสุทธิ์ ประธานชมรมเครดิตยูเนี่ยนภาคตะวันออก เป็นประธานในที่ประชุม ได้รายงานผลการดำเนินงานและที่ประชุมใหญ่ได้อนุมัติแผนงาน ประจำปี 2560

แผนกประชาสัมพันธ์ // รายงาน