ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

ช.ส.ค. สาขาภาคกลาง จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 ตอบทุกประเด็นคำถาม สมาชิกสหกรณ์ให้ความสนใจร่วมประชุมทะลุเป้า

web ปชญ กลาง

วันที่ 2 เมษายน 2560 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.) สาขาภาคกลาง จัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 ขึ้น ณ โรงแรมอัญชาลีน่า รามคำแหง กรุงเทพมหานคร ได้รับเกียรติจากนายการุณ พรหมสินชัย รองประธานดำเนินการ คนที่ 2 ช.ส.ค. ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคุณเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณแก่คณะกรรมการ ช.ส.ค. สาขาภาคกลาง ที่เสียสละตนเอง เพื่อขบวนการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นำโดยนายวัยรินทร์ ไทยสนธิ ในฐานะประธานกรรมการ ช.ส.ค. สาขาภาคกลาง พร้อมด้วยคณะกรรมการทั้งคณะ

โอกาสนี้ นายวัยรินทร์ ไทยสนธิ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมใหญ่ ดำเนินการตามระเบียบวาระ โดยมีนายณัฐวุฒิ อนันต์กิตติกุล ผู้จัดการ ร่วมด้วยและชี้แจงรายละเอียดในแต่ละวาระ อีกทั้ง การประชุมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายจรัล เอี่ยมสำอาง คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 38 ช.ส.ค. และ นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สวัสดิการสมาชิกเครดิตยูเนี่ยน (ส.ส.ค.) ร่วมพูดคุยกับบรรดาผู้นำสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เกี่ยวกับเรื่องการดำเนินงานของสมาคมฯ ตามด้วยนายคำไพร แก้วพรม ผู้แทนจาก สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน 48 ไร่ไพร่ฟ้า จำกัด ในฐานะผู้ตรวจสอบกิจการ สัดส่วนภาคกลาง ขึ้นชี้แจงผลการตรวจสอบกิจการ ทั้งของ ช.ส.ค.สำนักงานใหญ่ และ ช.ส.ค.สาขาทุกสาขา จากนั้นการประชุมดำเนินการไปด้วยความราบรื่นตลอดการประชุม

โดยมีการเลือกคณะกรรมการชุดใหม่มาแทนคณะกรรมการชุดเก่าที่หมดวาระไป ดังรายนามต่อไปนี้

ลำดับ

ชื่อ/สกุล

ตำแหน่ง

ต้นสังกัด

 

นายสำเริง บุญอรุณรักษา    

ประธานกรรมการ

สค.นักบุญเปโตร จก.

 

นางสมทรง ยอดนิล

รองประธานฯ คนที่ 1

สค.ชุมชนมหาโพธิ จก.

 

นายวิภาค ง่วนยอง            

รองประธานฯ คนที่ 2

สค.ร่วมทุนพัฒนาไทย จก.

 

นายคชาชาญ พลชัย

กรรมการและเลขานุการ

สค.ฉัตรหลวง จก.

 

นายประสาร อัครศรีเรือง      

กรรมการ

สค.ดอนมดตะนอย จก.

 

นายบุญสม สุวรรณหงษ์

กรรมการ

สค.เกษตรกรรมทบทวีบ้านห้วยหิน จก.

 

นายธิบดี ศรีสมบัติ 

กรรมการ

สค.พัฒนาชุมชนบ้านหัวกระพี้ จก.

 

นางสาวกฤตยา ตันตระกูล    

กรรมการ

สค.มีนบุรี จก.

 

นายบำรุง วงษ์นิ่ม

กรรมการ

สค.บ้านข่อย จก.

 

นายสมบูรณ์ ชมชื่น

ผู้ตรวจสอบกิจการ สัดส่วนภาคกลาง

สค.นางบวชสุขใจ จก.

แผนกประชาสัมพันธ์ // รายงาน