ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

รองผู้จัดการใหญ่ ช.ส.ค. หารือ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ร่วมกันวางแผนส่งเสริมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนใช้โปรแกรมบัญชีครบวงจร

web หารอกรมตรวจบญช

วันที่ 31 มีนาคม 2560 นายคันศร คมภักดี รองผู้จัดการใหญ่สายบริหาร พร้อมด้วย นายไพรวัลย์ คำสารีรักษ์ ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสจนเทศ ประชุมร่วมกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร สำหรับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน” โดยมี นางสาวอณัศยา ชาวเวียง นักวิชาการตรวจบัญชีชำนาญการพิเศษ, นางวัชรี วัชระสีมานันท์ นักวิชาการตรวจบัญชีชำนาญการพิเศษ และนาวสาวกฤษณี ศรีลางค์ นักวิชาการตรวจบัญชีปฏิบัติการ ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับภาพรวมของการจัดโครงการอบรมให้กับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทั่วภูมิภาคที่ผ่านมา พร้อมทั้งร่วมกันวางการส่งเสริมการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ฯ ในปี 2560 เพื่อเตรียมการทั้งด้านบุคลากร ระบบโปรแกรม รวมถึงความพร้อมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในเบื้องต้น ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสหกรณ์ที่จะได้นำโปรแกรมบัญชีสหกรณ์ครบวงจรนี้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

แผนกประชาสัมพันธ์ // รายงาน