ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

02 04 60

              วันที่ 2 เมษายน 2560 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.) สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ณ ห้องประชุม สถาบันพัฒนาเครดิตยูเนี่ยน อ.เมือง จ.ขอนแก่น มีผู้แทนและผู้สังเกตการณ์ จากสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน เข้าร่วมกว่า 240 คน เพื่อรับทราบผลการดำเนินการ ในรอบปี 2559 และร่วมกันพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานและงบประมาณในปี 2560 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสามารถ ศรีวิริยาภรณ์ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบรางวัลให้กับสหกรณ์ที่ได้รับรางวัลดีเด่นประจำปี โดยมี นายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ ประธานกรรมการดำเนินการ กล่าวรายงาน จากนั้นเข้าสู่วาระการประชุม นายสมเดช เจริญชัย ผู้จัดการ ช.ส.ค. สาขา รายงานผลการดำเนินการของ ช.ส.ค. สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมเสนอแผนงานและงบประมาณประจำปี 2560 การนี้ นายดาบชัย ใจสู้ศึก ผู้จัดการใหญ่ ช.ส.ค. เข้าร่วมการประชุมด้วย

             โอกาสนี้ ในการประชุมมีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ ที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการที่หมดวาระ โดยมีรายนามคณะกรรมการประจำปี 2560 ดังนี้

1

นายสุภาพ จันทร์ภิรมย์

ประธานกรรมการ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนศรีโพนทอง จำกัด

2

นายเกียงเฮง แซ่ตั้ง

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านดุงสามัคคี จำกัด

3

นางเพชรรัตณ์ หันพรหมมา

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแม่มูล จำกัด

4

นายธีระเดช จิตจักร

กรรมการ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองห้าง จำกัด

5

นายบัวผิน สุระมาศ

กรรมการ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนตำบลหวาย จำกัด

6

นายบุญมา คงมา

กรรมการ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาสมบูรณ์พัฒนา จำกัด

7

นายสุนันท์ ทองอันตัง

กรรมการ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าแร่พัฒนา จำกัด

8

นางอนงค์ สานุสันต์

กรรมการ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนประแสง จำกัด

9

นายพงศ์พันธ์ แก้วหาวงศ์

กรรมการและเลขานุการ

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอำเภอหนองสองห้อง จำกัด

แผนกประชาสัมพันธ์//รายงาน