ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

รองบริหาร ช.ส.ค. ร่วมเป็นวิทยากร การสัมมนา “ทิศทาง พ.ร.บ. สหกรณ์ใหม่”

web สมมนา พรบ

วันที่ 29 มีนาคม 2560 ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ จัดการสัมมนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง "ร่าง พ.ร.บ. สหกรณ์ใหม่ เดินหน้าหรือถอยหลัง" โดยมี อาจารย์ไพโรจน์ ลิ้มศรีสกุลวงศ์ หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด และอาจารย์พรชัย ศุภวิทิตพัฒนา รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ อาคารปฏิบัติ การคณะเศรษฐศาสตร์ ห้อง EC 5205 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

การนี้ นายคันศร คมภักดี รองผู้จัดการใหญ่สายบริหาร ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.) ได้รับเชิญให้ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษในหัวข้อสัมมนาดังกล่าว ในด้านบทบาทหน้าที่ การมีส่วนร่วมของ ช.ส.ค. และขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในการขับเคลื่อนและผลักดัน พ.ร.บ. ฉบับใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญด้านสหกรณ์หลากหลายด้าน อาทิ นายมานะ สุดสงวน คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์ฯ นายคัมภีร์ นับแสง ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนและกฎหมายกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายพันธุ์ทิพย์ เปอร์เชาว์ ผู้จัดการ สหกรณ์การเกษตรคลองหลวง จำกัด ร่วมด้วย

แผนกประชาสัมพันธ์ // รายงาน