ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

ช.ส.ค.สาขาภาคใต้จัดอบรมโครงการกฎหมายที่บังคับใช้กับงานสหกรณ์ “พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558” และจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

      ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด(ช.ส.ค.) สาขาภาคใต้ นำโดยนายบุญลภ ไชยหล่อ ประธานกรรมการสาขา และคณะกรรมการสาขา พร้อมด้วยนายณัฐพิพัฒ วรฤทธิ์ ผู้จัดการ ช.ส.ค.สาขาภาคใต้ และคณะ จัดอบรมโครงการกฎหมายที่บังคับใช้กับงานสหกรณ์ “พระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558” เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2560 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จ.สุราษฏร์ธานี โดยได้รับเกียรติจากนายนิกร บุญญานุกูล ที่ปรึกษา ช.ส.ค.สาขาภาคใต้ กล่าวเปิดโครงการ และมีนายเดชา กิตติวิทยานันท์ ประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข์ มาเป็นวิทยากรในการอบรม ซึ่งทาง ช.ส.ค.สำนักงานใหญ่โดยนายดาบชัย ใจสู้ศึก ผู้จัดการใหญ่ ช.ส.ค.ได้มอบหมาย นางเครือวัลย์ ชลนัย รักษาการรองผู้จัดการใหญ่สายพัฒนา เข้าร่วมการประชุม และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 25560 ของ ช.ส.ค.สาขาภาคใต้นี้ มีสมาชิกในเขตภาคใต้เข้าร่วมกว่า 200 คน

          และเมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2560 ช.ส.ค.สาขาภาคใต้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 โดยได้รับเกียรติจาก รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายเชิดชัย พรหมแก้ว มาเป็นประธานในพิธีเปิด จากนั้นเป็นการกล่าวรายงานและต้อนรับสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในเขตภาคใต้ โดยนายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ ประธานกรรมการดำเนินการ ช.ส.ค. ในการนี้มี ผศ.ดร.อาภากร มินวงษ์ คณะกรรมการดำเนินการและเลขานุการ ช.ส.ค. , นายนันทวัฒน์ แก้วอำดี สหกรณ์จังหวัดสุราษฏร์ธานี , นายสมพร รัตนะ สหกรณ์จังหวัดชุมพร ,นายนิกร บุญญานุกูล ที่ปรึกษา ช.ส.ค.สาขาภาคใต้ และสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนในเขตภาคใต้เข้าร่วมกว่า 200 คน

          การประชุมมีวาระเพื่อการพิจารณาในเรื่องต่างๆ ทั้งผลการดำเนินงานในปี 2559 ที่ผ่านมาและแผนการดำเนินงานในปี 2560 ตลอดจนคัดเลือกบุคลากรเพื่อดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ช.ส.ค.สาขา คณะกรรมการสาขา โดยมีรายชื่อดังนี้

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

ตำแหน่ง

ต้นสังกัด

1

นายจรัล      เอี่ยมสำอางค์

ประธานกรรมการ ช.ส.ค.สาขาภาคใต้

สค.อพป.บ้านมะเดื่อทอง จำกัด

2.

นายปรีชา    บุญร่ม

รองประธานกรรมการคนที่ 1

สค.บ้านควนฮาย จำกัด

3.

นายกมลพันธ์  ภัทรเวชวงศ์

รองประธานกรรมการคนที่ 2

สค.บ้านนาเดิม จำกัด

4.

นายธีรวัฒน์  ส่งแสง

เลขานุการ

สค.บ้านนาเจริญ จำกัด

5.

นายสุรชัย    จูสวย

คณะกรรมการ

สค.บ้านถ้ำสิงห์ จำกัด

6.

นายมงคล    ใจตรง

คณะกรรมการ

สค.บ้านหินเทิน จำกัด

7.

นายนิยม      กาญจนพันธ์

คณะกรรมการ

สค.บ้านทุ่งเลียบ จำกัด

8.

นายสาโรจน์  สุคลธรักษ์

คณะกรรมการ

สค.บ้านโคกม่วง จำกัด

9.

นายเจริญรัตน์      สุริยผล

คณะกรรมการ

สค.ลานแก้วประชาสรรค์ จำกัด

10.

นางประภาพร สิทธิกิตตินันท์

คณะกรรมการสตรีเครดิตยูเนี่ยน

สค.บ้านแสงอรุณ จำกัด

11.

นายหิรัญ       เรืองสวัสดิ์

ผู้แทนสาขาภาคใต้ในการคัดเลือกเข้าเป็นคณะผู้ตรวจสอบกิจการ

สค.ไชยราษฏร์ จำกัด