ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

ช.ส.ค.สาขาภาคเหนือ เปิดเวทีประชุมใหญ่สามัญ นายสมคิด วงศ์สุนทร ขึ้นแท่นประธานสาขาคนต่อไป

web ปชญ สาขาเหนอ

          ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาภาคเหนือ ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมวินเพลส ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานในรอบปี 2559 และแผนงานงบประมาณประจำปี 2560 ให้สมาชิกได้รับทราบ ตลอดจนการพิจารณาในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานของ ช.ส.ค. สาขาภาคเหนือ

การประชุมใหญ่ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ ประธานกรรมการดำเนินการ ช.ส.ค. กล่าวเปิดการประชุมใหญ่ พร้อมด้วย นายดาบชัย ใจสู้ศึก ผู้จัดการใหญ่ กล่าวทักทายผู้นำและสมาชิก จากนั้น นายการุณ พรหมสินชัย ประธาน ช.ส.ค. สาขาภาคเหนือ ทำหน้าที่ประธานดำเนินการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 โดยมี ผศ.อาภากร มินวงษ์ กรรมการและเลขานุการ ช.ส.ค. ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ทั้ง 2 สมาคม ซึ่งการประชุมดำเนินการไปตามระเบียบวาระ จนมาถึงการพิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการ ช.ส.ค. สาขาภาคเหนือ การนี้ นายสมคิด วงศ์สุนทร ผู้แทนจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนครูอำเภอเชียงดาว จ.เชียงใหม่ ได้รับความไว้วางใจจากที่ประชุมเลือกให้เป็นประธานกรรมการคนใหม่ พร้อมด้วย ผู้ตรวจสอบกิจการ ช.ส.ค. ในสัดส่วนของเขตภาคเหนือ ได้แก่ นายสิทธิพงษ์ สุธาศีลพรมแพร ผู้แทนจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนไพรพัฒนา จำกัด จ.เชียงใหม่ โดยมีรายชื่อคณะกรรมการ ชุดที่ 15/2560 ดังนี้

คณะกรรมการ และ ผู้ตรวจสอบกิจการ ช.ส.ค. สาขาภาคเหนือ ประจำปี 2560

ลำดับ

ชื่อ/นามสกุล

ตำแหน่ง

ต้นสังกัด

จังหวัด

นายสมคิด วงศ์สุนทร

ประธาน ช.ส.ค. สาขาภาคเหนือ

สค.ครูอำเภอเชียงดาว

จ.เชียงใหม่

 2

นางพัทธ์ธีรา บุรศักดิ์วราฤทธิ์

รองประธาน คนที่ 1 ช.ส.ค. สาขาภาคเหนือ

สค.บ้านป่าอ้อ

จ.เชียงราย

3

นายชัชวาล ขวัญคง

รองประธาน คนที่ 2 ช.ส.ค. สาขาภาคเหนือ

สค.ดอยหล่อ จำกัด

จ.เชียงใหม่

 4

นางสาวขัตติยา สำเภาทอง

กรรมการและเลขานุการ

สค.การเคหะนครลำปาง

จ.ลำปาง

 5

นายมังกร ไทยใหม่

กรรมการ

สค.แม่ลาว

จ.เชียงราย

 6

นายสว่าง ไชยวงค์

กรรมการ

สค.ห้วยซ้านพลับพลา

จ.เชียงราย

 7

นายบุญส่ง ทิวงศ์ษา

กรรมการ

สค.กาศเมฆสามัคคี

จ.ลำปาง

 8

นางสุภาพ ฐานะวิชาโร

กรรมการ

สค.แม่สะเรียง

จ.แม่ฮ่องสอน

 9

นายบุญชู เหลี่ยมแฉ่ง

กรรมการ

สค.พระธาตุนาก่วม

จ.ลำปาง

 10

นายสิทธิพงษ์ สุธาศีลพรมแพร

ตัวแทนผู้ตรวจสอบกิจการ ช.ส.ค. สัดส่วนภาคเหนือ

สค.ไพรพัฒนา

จ.เชียงใหม่

แผนกประชาสัมพันธ์//รายงาน