ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้บริหารธนาคากรุงไทย เข้าสวัสดีปีใหม่ ช.ส.ค.

12-01-60

         วันที่ 12 มกราคม 2560 นางมลฤดี อิทธิบูรณ์วัฒนา รองผู้จัดการธุรกิจการขาย พร้อม นางสาวพจนา อาจนาเสียว รองผู้จัดการบริการลูกค้า ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาถนนสุขาภิบาล 3 เข้ามอบกระเช้าของที่ระลึกสวัสดีปีใหม่ นายดาบชัย ใจสู้ศึก ผู้จัดการใหญ่ และ นายคันศร คมภักดี รองผู้จัดการใหญ่ ณ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด

แผนกประชาสัมพันธ์//รายงาน