ภาพข่าวประชาสัมพันธ์

ช.ส.ค. ร่วมกับชมรมฯ ในเขตภาคเหนือ ร่วมกิจกรรมต้านภัยหนาว ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบ

web-ตานภยหนาว ครงท 8

 

            ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ช.ส.ค.) และ ช.ส.ค. สาขาภาคเหนือ ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ในการส่งเสริม กำกับ และดูแล กลุ่ม/สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน มีบทบาทหน้าที่ในการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีแก่มวลสมาชิก ตลอดจนชุมชนและสังคม จึงได้กำหนดจัดโครงการ เพื่อช่วยเหลือประชาชนและสมาชิกเครดิตยูเนี่ยนที่ต้องการความช่วยเหลือในเขตภูเขาสูงทางตอนเหนือของประเทศไทย ที่มีการคมนาคมค่อนข้างยากลำบากในช่วงฤดูหนาวอากาศค่อนข้างมีอุณหภูมิที่หนาวเย็น ชุมชนหลายแห่งที่อยู่ห่างไกลและขาดโอกาสในด้านต่างๆ ทั้งทางด้านสุขภาพอนามัย การศึกษา และสิ่งอำนวยความสะดวก ประกอบกับชาวบ้านมีรายได้น้อย ไม่มีกำลังซื้อสิ่งของอุปโภค บริโภค อุปกรณ์ทางการศึกษา ยารักษาโรค และเครื่องนุ่งห่มกันหนาว ซึ่งชมรมเครดิตูเนี่ยนในเขตรับผิดชอบของ ช.ส.ค. สาขาภาคเหนือ ร่วมกันจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ขึ้นภายใต้ โครงการที่ชื่อว่า เพื่อนเครดิตยูเนี่ยนต้านภัยหนาวขึ้น และครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 8 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งร่วมกันสร้างความเป็นเอกภาพของชาวสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน และเป็นการประชาสัมพันธ์ขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนได้อีกทางหนึ่ง

            โอกาสนี้ คณะกรรมการดำเนินการ ช.ส.ค. ให้ความสนใจเข้าร่วม โดยมีนายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ ประธานฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ และคณะผู้ตรวจสอบกิจการ นำโดยนายสายัณห์ เขียวอินทร์ ประธานฯ และคณะ รวมถึงฝ่ายจัดการระดับบริหาร มีนายดาบชัย ใจสู้ศึก ผู้จัดการใหญ่ และนางเครือวัลย์ ชลนัย รักษาการรองผู้จัดการใหญ่สายพัฒนา เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย นอกจากนั้น ยังได้รับความสนใจจากผู้มีเกียรติจากหน่วยงานราชการอย่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ อาทิ นายพัฒนพงษ์ หาญยุทธ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และนายธนณภัทร หินเพชร เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมด้วย

             โครงการเพื่อนเครดิตยูเนี่ยนต้านภัยหนาว เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือมวลสมาชิกและผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริง มีการจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 7 มกราคม 2560 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ และพี่น้องสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนใกล้เคียง เดินทางไปร่วมกันแสดงน้ำใจด้วยการบริจาคอุปกรณ์กันหนาว ณ โรงเรียนบ้านผาน้ำย้อย อ.เชียงกลาง จ.น่าน ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาสูงและค่อนข้างลำบากในการเดินทาง ได้รับการต้อนรับจาก นายอนุรักษ์ ระวังการ ผู้อำนวยการโรงเรียน และชาวบ้านซึ่งเป็นลูกหลานสมาชิก อย่างเป็นกันเองและอบอุ่น จากนั้นในวันที่ 8 มกราคม 2560 ช.ส.ค. และชมรมเครดิตยูเนี่ยนต่างๆ เดินทางพบปะสมาชิก สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคันนาสามัคคี จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ ณ ต.บ้านพญาแก้ว อ.เชียงกลาง จ.น่าน ซึ่งเป็นอีกแห่งที่ต้องการความช่วยเหลือ การนี้ นายมนัส พลหล้า ประธานฯสหกรณ์ ให้การต้อนรับ และเปิดโอกาสให้นายสุภาพ จันทร์ภิรมย์ ประธานฯ ช.ส.ค. และนายดาบชัย ใจสู้ศึก ผู้จัดการใหญ่ ได้พูดคุยกับสมาชิก ก่อนเริ่มกิจกรรมบริจาคของและอุปกรณ์กันหนาว ทั้งนี้โครงการ เพื่อนเครดิตยูเนี่ยนต้านภัยหนาว เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่ ช.ส.ค. ซึ่งเป็นสถาบันที่ส่งเสริมให้ชีวิตสมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดี จึงได้จัดขึ้นโครงการเป็นประจำทุกปี เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สามรถเข้าถึงความเดือนร้อนของประชาชนได้ และสามารถบรรเทาทุกข์ให้กับเพื่อนสมาชิกที่ต้องการความช่วยเหลือ เพื่อก้าวเข้าสู่สถาบันกลางและผู้นำทาง ขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนของประเทศไทย และดูแลสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนรวมถึงสมาชิกให้ได้รับไว้วางใจและประโยชน์สูงสุดต่อไป

 

 

แผนกประชาสัมพันธ์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

รายงาน