ประกาศ : อัตราดอกเบี้ย

 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

อัตราดอกเบี้ย ว.ด.ป. ที่เริ่มใช้ ว.ด.ป. สิ้นสุด
pdfอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ i new 1 ส.ค.2559  
pdfอัตราดอกเบี้ยเงินกู้  1 เม.ย.2558  

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

อัตราดอกเบี้ย ว.ด.ป. ที่มีผลบังคับใช้ ว.ด.ป. ที่สิ้นสุดบังคับใช้
อัpdfตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ i new 1 ส.ค. 2559  
icon jpg  อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก/ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะ 7 ปี  i new  1 ส.ค. 2559  

 

อัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงิน

อัตราดอกเบี้ย ว.ด.ป. ที่มีผลบังคับใช้ ว.ด.ป. ที่สิ้นสุดบังคับใช้
pdfอัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงิน  1 ส.ค. 2559   
icon jpg  อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก/ตั๋วสัญญาใช้เงินระยะ 7 ปี   1 ส.ค. 2559