icon branch
cc6 cc4 center cc2 cc5 cc3

ฝ่ายจัดการ ช.ส.ค. สาขาภาคใต้

 

01 นายณฐพพฒ วรฤทธ
นายณัฐพิพัฒ วรฤทธิ์
ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์สาขาภาคใต้
เบอร์โทร : 08-9873-5712

 
 

02 นายสทธศกด สชาตพงษ
นายสิทธิศักดิ์ สุชาติพงษ์

ผู้ช่วยผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์สาขาภาคใต้
เบอร์โทร : 0-7735-1382 

 
แผนกบริหารทั่วไป

 07 นางสายชล เลกจรง
นางสายชล เล็กจริง
หัวหน้าแผนกบริหารทั่วไป
เบอร์โทร : 08-9472-0555

 

 06 นางลกขณา สมเชอ
นางลักขณา สมเชื้อ
หัวหน้าแผนกบัญชี
เบอร์โทร : 0-77351-382

05 นางสาวหรญญา รตนโชต
นางสาวหิรัญญา รัตนโชติ
เจ้าหน้าที่ธุรการและบริการ
เบอร์โทร : 0-7735-1382

 

 04 นางสาววรกล ศรสดใส
นางสาววรกุล  ศรีสดใส

เจ้าหน้าที่ธุรการและบริการ
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนภาคใต้ตอนบน

   
แผนกจัดการธนกิจและสวัสดิการ  
 

09 นางสาวกาญจนา แซลว
นางสาวกาญจนา แซ่ลิ่ว
หัวหน้าแผนกจัดการธนกิจและสวัสดิการ
เบอร์โทร : 0-7735-1382

 

10 นางสาวปยาพร อปการสง
นางสาวปิยาพร  อุปการสง
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสวัสดิการ
เบอร์โทร : 0-7735-1382

 03 นางนวรตน คณะสวรรณ
นางนวรัตน์ คณะสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่นิติกรและติดตามหนี้และรักษาการ
หน.แผนกกฎหมายและนิติการสำนักผู้จัดการใหญ่

11 นายสมชย อยนกธรรม
นายสมชัย  อุยนักธรรม
เจ้าหน้าที่อำนวยสินเชื่อ
เบอร์โทร : 0-7735-1382

แผนกส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
 

13 นางสาวอภรดา เคลอบอาบ
นางสาวอภิรดา เคลือบอาบ
หัวหน้าแผนกส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
เบอร์โทร : 0-7735-1382

 

 12 นางสาววรรณวไล วงศศรประภา
นางสาววรรณวิไล วงศ์ศิรประภา

หัวหน้างานสำนักงานส่งเสริมภาคใต้ตอนบน
เบอร์โทร : 08-7929-7941

 

16 นายวระ ยอดมณ
นายวีระ ยอดมณี
หัวหน้างานสำนักงานส่งเสริมภาคใต้ตอนล่าง
เบอร์โทร : 0-7735-1382 

14 นายณฐกจ พราหมณศรชาย
นายณัฐกิจ พราหมณ์ศรีชาย

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
เบอร์โทร : 0-7735-1382
 

08 นางสาวโยธกานต ปานมทรพย
นางสาวโยธกานต์  ปานมีทรัพย์

เจ้าหน้าที่วิชาการ
เบอร์โทร : 0-7735-1382 
 

15 นายพรชย ไกรนรา
นายพรชัย ไกรนรา
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
เบอร์โทร : 0-7735-1382

 

ติดต่อ-สอบถาม ช.ส.ค. สาขาภาคใต้

cc3ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาภาคใต้
เลขที่ 115 หมู่ 5 ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฏร์ธานี 84130
โทรศัพท์: 0-7735-1382-3 โทรสาร: 0-7735-1382