icon branch
cc6 cc4 center cc2 cc5 cc3

ฝ่ายจัดการ ช.ส.ค. สาขาจังหวัดเพชรบุรี

 

1 นายชชชย จนทรกระจาง
นายชัชชัย  จันทร์กระจ่าง

ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์สาขาจังหวัดเพชรบุรี

 
 

2 นางนองรตนา ทศาวงศ
นางน้องรัตนา ทิศาวงศ์
ผู้ช่วยผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์สาขาจังหวัดเพชรบุรี

 
แผนกบริหารทั่วไป
 

4 นางสาวนตยา ยอดใส
นางสาวนิตยา ยอดใส
หัวหน้าแผนกบริหารทั่วไป

 

 3 นางกญญาภค งามกระจาย
นางสาวกัญญาภัค งามกระจาย
เจ้าหน้าที่บัญชี

 5 นางสาววรชยา คงเมอง
นางวรัชยา คงเมือง
เจ้าหน้าที่ธุรการและบริการ

แผนกจักการธนกิจและสวัสดิการ6 นางสาวสพรรณ เมองเลก 
 นางสาวสุพรรณี เมืองเล็ก
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสวัสดิการแผนกส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
 

 8 นายพเชษฐ ศลปสมบรณ
นายพิเชษฐ์ ศิลปสมบูรณ์

หัวหน้าแผนกส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์

 

7 นางสาวอรวรรณ เบยดกระสนธ
นางสาวอรวรรณ เบียดกระสินธ์

เจ้าหน้าที่วิชาการ
 

 

9 นายเอกลาภ เฉยฉน
นายเอกลาภ เฉยฉิน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์

 

ติดต่อ-สอบถาม ช.ส.ค. สาขาจังหวัดเพชรบุรี

cc5ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาจังหวัดเพชรบุรี
เลขที่ 80 หมู่ 6 ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โทรศัพท์: 0-3241-5617/0-3270-6296