icon branch
cc6 cc4 center cc2 cc5 cc3

ท้องที่ดำเนินงาน ช.ส.ค. สาขาจังหวัดเพชรบุรี

map

จังหวัด ประเภทสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน (แห่ง) เจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบ
ข้อมูลการติดต่อ
สามัญ สมทบ องค์กรอื่น สะสม
เพชรบุรี 46 12 8 1 เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 0-3241-5617

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

ติดต่อ-สอบถาม ช.ส.ค. สาขาจังหวัดเพชรบุรี

cc5ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาจังหวัดเพชรบุรี
เลขที่ 80 หมู่ 6 ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี 76150
โทรศัพท์: 0-3241-5617/0-3270-6296