icon branch
cc6 cc4 center cc2 cc5 cc3

ฝ่ายจัดการ ช.ส.ค. สาขาภาคตะวันออก

 

01 นายอรรถสทธ สงสะนะ
นายอรรถสิทธิ์ สงสะนะ
ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์สาขาภาคตะวันออก

 
 

02 นางสวรรณ มตยารมย
นางสุวรรณี มุติยารมย์
ผู้ช่วยผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์สาขาภาคตะวันออก

 
แผนกบริหารทั่วไป
 

05 นางสนนาฏ หสรงษ
นางสินีนาฏ หัสรังษี
หัวหน้าแผนกบริหารทั่วไป

 

03 นางสาวนภส สจจาธรรม
นางสาวนภัส สัจจาธรรม
เจ้าหน้าที่บัญชี 

04 นางสาวเอรน ปราโมทย
นางสาวเอริน ปราโมทย์
เจ้าหน้าที่ธุรการและบริการ

แผนกจัดการธนกิจและสวัสดิการ  
 

07 นายเตมวงศ วรรณรตน
นายเติมวงศ์ วรรณรัตน์
หัวหน้าแผนกจัดการธนกิจและสวัสดิการ  

 


06 นายชตมนต สหะ
 นายชุติมันต์ สีหะ
เจ้าหน้าที่อำนวยสินเชื่อ

 


แผนกส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
 

08 นางสาว พรญรตน ถอยคำ
นางสาวพิรัญรัตน์ ถ้อยคำ
หัวหน้าแผนกส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์

 

 09 นางสาวชญานนท วงศสวาง
นางสาว
ชญานนท์ วงษ์สว่าง

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์

 10 นางสาวมาลน ตบทบ
นางสาว
มาลินี ตับทับ

เจ้าหน้าที่วิชาการ

 11 นายกตตคณ สมทอง
นายกิตติคุณ สุ่มทอง
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์

ติดต่อ-สอบถาม ช.ส.ค. สาขาภาคตะวันออก

cc2ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาภาคตะวันออก
เลขที่ 2/2 ถ.เทศบาล 9 อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110
โทรศัพท์: 0-3944-1941 , 0-3944-3151 โทรสาร: 0-3944-1941