icon branch
cc6 cc4 center cc2 cc5 cc3

ท้องที่ดำเนินงาน ช.ส.ค. สาขาภาคตะวันออก

east

จังหวัด ประเภทสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน (แห่ง)
สามัญ สมทบ องค์กรอื่น สะสม
 จันทบุรี  23 10 6 -
 ระยอง  8 5 -           -
 ตราด  6 5 2         -
 สระแก้ว            -            5             -           -
รวม           37 25             8
          0

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

ติดต่อ-สอบถาม ช.ส.ค. สาขาภาคตะวันออก

cc2ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาภาคตะวันออก
เลขที่ 2/2 ถ.เทศบาล 9 อ.ขลุง จ.จันทบุรี 22110
โทรศัพท์: 0-3944-1941 , 0-3944-3151 โทรสาร: 0-3944-1941