icon branch
cc6 cc4 center cc2 cc5 cc3

ฝ่ายจัดการ ช.ส.ค. สาขาภาคกลาง

 

01 นายณฐวฒ อนนตกตตกล
นายณัฐวุฒิ อนันต์กิตติกุล

ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์สาขาภาคกลาง

 
 

02 นายทวพงษ โรงสะอาด
นายทวีพงษ์ โรงสะอาด
รักษาการผู้ช่วยผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์สาขาภาคกลาง 

 
แผนกบริหารทั่วไป
 

05 นางสาวสนษา เลอนลอย
นางสาวสุนิษา เลื่อนลอย
หัวหน้าแผนกบริหารงานทั่วไป

 

03 นางสาวจดาภา สกใส
นางสาวจิดาภา สุกใส
เจ้าหน้าที่บัญชี

04 นางสาวมาลน หงษลอยลม
นางสาวมาลินี หงษ์ลอยลม
เจ้าหน้าที่การเงิน

06 นางสาวอรอนงค นาคมงคล
นางสาวอรอนงค์ นาคมงคล
เจ้าหน้าที่ธุรการและบริการ

     
แผนกจัดการธนกิจและสวัสดิการ
 

08 นางสาวไพรนทร อนทะปญญา
นางสาวไพรินทร์ อินทะปัญญา
หัวหน้าแผนกจัดการธนกิจและสวัสดิการ

 

07 นางสาวซารนา สวนเพชร
นางสาวซารีนา สวนเพ็ชร์
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสวัสดิการ

11 นายวรณฤทธ วรรณทอง
นายวิรุณฤทธิ์ วรรณทอง
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสวัสดิการ

10 นางสาวอญพชร ไชยธรรมวฒน
นางสาวอัญพัชร์ ไชยธรรมวัฒน์
เจ้าหน้าที่อำนวยสินเชื่อ

 

09 นางสาวสจนดา เจษฎานรกษ
นางสาวสุจินดา เจษฎานุรักษ์
เจ้าหน้าที่นิติกรและติดตามหนี้

 
แผนกส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์  
 

02 นายทวพงษ โรงสะอาด
นายทวีพงษ์ โรงสะอาด
หัวหน้าแผนกส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์

 

17 นายรณภพ จนทร
นายรณภพ จันทร

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
และรักษาการหัวหน้าสำนักงานส่งเสริมพัฒนา
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนภาคกลางตอนบน

16 นายรชต วงษถาวร
นายรชต วงษ์ถาวร
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์

12 นางสาวอมรพรรณ ทองพนง
นางสาวอมรพรรณ ทองพนัง
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์

15 นายรงค ตระหงาน
นายณรงค์ ตระหง่าน
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์

13 นายปกรณ สทธฤทธ
นายปกรณ์ สิทธิฤทธิ์
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์

18 นายศตพรรษ เพญภ
นายศตพรรษ เพ็ญภู่
เจ้าหน้าที่ธุรการและบริการ
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ภาคกลางตอนบน

14 นายปยะ พทธรงษ
นายปิยะ พุทธรังษี
เจ้าหน้าที่วิชาการ 

 

ติดต่อ-สอบถาม ช.ส.ค. สาขาภาคกลาง

centerชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาภาคกลาง
เลขที่ 40 ถ.รามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพ 10240
โทรศัพท์: 0-2373-0020-1 ต่อ 163,164 โทรสาร: 0-2373-1778