icon branch
cc6 cc4 center cc2 cc5 cc3

คณะกรรมการ ช.ส.ค. สาขาภาคกลาง

  blank
นายวัยรินทร์  ไทยสนธิ
ประธานกรรมการสาขา
ผู้แทนจาก สค.ดอนมดตะนอย จำกัด
 
blank
นางสมทรง บุญอรุณรักษา
รองประธาน คนที่ 1
ผู้แทนจาก สค.นักบุญเปโตร จำกัด
 blank
นายภาสพงศ์ บุรีภักดี
รองประธาน คนที่ 2
ผู้แทนจาก สค.ฟรีเทรด จำกัด
blank
นายสมบูรณ์ ชมชื่น
กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก สค.นางบวชสุขใจ จำกัด
blank
นางสาวภัทรพร สุทธจิตโต
กรรมการ
ผู้แทนจาก สค.ฉะเชิงเทรา จำกัด
blank
นายธิบดี ศรีสมบัติ
กรรมการ
ผู้แทนจาก สค.พัฒนาชุมชนบ้านหัวกระพี้ จำกัด
blank
นายคนอง  ยอดนิล
กรรมการ
ผู้แทนจาก สค.ชุมชนมหาโพธิ จำกัด
 blank
นายถาวร  พัฒโนทัย
กรรมการ
ผู้แทนจาก สค.ห้วยขานาง-ทุ่งนา จำกัด
   blank
นายวิภาค  ง่วนยอง
กรรมการ
ผู้แทนจาก สค.ร่วมทุนพัฒนาไทย จำกัด

 

ติดต่อ-สอบถาม ช.ส.ค. สาขาภาคกลาง

centerชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาภาคกลาง
เลขที่ 40 ถ.รามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพ 10240
โทรศัพท์: 0-2373-0020-1 ต่อ 163,164 โทรสาร: 0-2373-1778