icon branch
cc6 cc4 center cc2 cc5 cc3

ฝ่ายจัดการ ช.ส.ค. สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

01 นายสมเดช เจรญชยนายสมเดช  เจริญชัย
ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 
แผนกบริหารทั่วไป
 

02 นางปยะนช เฉลมญาต
นางปิยะนุช  เฉลิมญาติ
หัวหน้าแผนกบริหารทั่วไป

 

03 นางสาวนชนาถ พรหมนา
นางสาวนุชนาถ  พรหมนา
เจ้าหน้าที่บัญชี

04 นางสาวสมพศ พาท นางสาวสมพิศ พาที
เจ้าหน้าที่การเงิน

06 นางสาวกำไล โสด
นางสาวกำไล โสดี
เจ้าหน้าที่ธุรการและบริการ

     
แผนกจัดการธนกิจและสวัสดิการ
 

10 นายศรชย ภลบ
นายศรชัย  ภูลับ
หัวหน้าแผนกจัดการธนกิจและสวัสดิการ

 

05 นางสายฝน พาท
นางสายฝน  พาที
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสวัสดิการ

08 นางสพาภรณ จงพล
นางสุพาภรณ์ จังพล

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสวัสดิการ

07 นางสาวศภวรรณ พฒนาศนย
นางสาวศุภวรรณ  พัฒนาศูนย์

เจ้าหน้าที่อำนวยสินเชื่อ

 

09 นายถนอมไชย สหวโทน
นายภนอมไชย สีหัวโทน
เจ้าหน้าที่นิติกรและติดตามหนี้ 

 
แผนกส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
 

14 นายปยะพงษ ไชยสทธ
นายปิยะพงษ์  ไชยสุทธิ์
หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๓
และรักษาการหัวหน้าแผนกส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์

 

12 นายทนกร สารอาจ
นายทินกร สารีอาจ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์

15 นายยงศกด แพงจนทรศร
นายยิ่งศักดิ์ แพงจันทร์ศรี
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์

16 นายวระยทธ วรรณทว
นายวีระยุทธ์ วรรณทวี
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์

17 นายวระยทธ วชย
นายวีระยุทธ วิชัย
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์

18 นายศตวรรษ ไชยเดช
นายศตวรรษ ไชยเดช
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์

20 นายอรรคสทธ ทบพมล
นายอรรคสิทธิ์ ทับพิมล
เจ้าหน้าที่พัฒนาสหกรณ์

13 นายธนน พนหอม
นายธนัน พันหอม
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์

11 นางสาวอจฉรา ใจสศก
นางสาว
อัจฉรา  ใจสู้ศึก

เจ้าหน้าที่วิชาการ
 

19 นายสมจตร แกวอนเรอน
นายสมจิตร  แก้วอุ่นเรือน
ลูกจ้างปฎิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์

ติดต่อ-สอบถาม ช.ส.ค. สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

cc4ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลขที่ 7 หมู่ 11 ถนนเลี่ยงเมือง ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0-4321-0763 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08-1717-4599  โทรสาร: 0-4321-0764