icon branch
cc6 cc4 center cc2 cc5 cc3

คณะกรรมการ ช.ส.ค. สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  blank
นายสุภาพ  จันทร์ภิรมย์
ประธานกรรมการสาขา
ผู้แทนจาก สค.ศรีโพนทอง จำกัด
 
blank
นายเกียงเฮียง  แซ่ตั้ง
รองประธานสาขา คนที่ 1
ผู้แทนจาก สค.บ้านดุงสามัคคี จำกัด
 blank
นางเพชรรัตณ์ หันพรหมมา
รองประธานสาขา คนที่ 2
ผู้แทนจาก สค.แม่มูล จำกัด
blank
นายพงษ์พันธ์  แก้วหาวงศ์
กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก สค.อำเภอหนองสองห้อง จำกัด
blank
นายเริ่ม  สานุสันต์
กรรมการ
ผู้แทนจาก สค.ตระแสง จำกัด
blank
นายบัวผิน  สุระมาศ
กรรมการ
ผู้แทนจาก สค.ตำบลหวาย จำกัด
blank
นายสุนันท์  ทองอันตัง
กรรมการ
ผู้แทนจาก สค.ท่าแร่พัฒนา จำกัด
blank
นายดาวิทย์ พุทธิไสย
กรรมการ
ผู้แทนจาก สค.เลิงฮังสามัคคี จำกัด
  blank
นายบุญมา  คงมา
กรรมการ
ผู้แทนจาก สค.นาสมบูรณ์พัฒนา จำกัด

 

ติดต่อ-สอบถาม ช.ส.ค. สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

cc4ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลขที่ 7 หมู่ 11 ถนนเลี่ยงเมือง ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0-4321-0763 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08-1717-4599  โทรสาร: 0-4321-0764