icon branch
cc6 cc4 center cc2 cc5 cc3

ติดต่อ-สอบถาม ช.ส.ค. สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

cc4ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลขที่ 7 หมู่ 11 ถนนเลี่ยงเมือง ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0-4321-0763 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08-1717-4599  โทรสาร: 0-4321-0764