icon branch
cc6 cc4 center cc2 cc5 cc3

ท้องที่ดำเนินงาน ช.ส.ค. สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

map

จังหวัด ประเภทสหกรณ์/กลุ่มเครดิตยูเนี่ยน (แห่ง)
สามัญ สมทบ องค์กรอื่น สะสม
 ขอนแก่น 

22

14 2 4
 มหาสารคาม  19 11 1 2
 ร้อยเอ็ด  18 8 1 1
 กาฬสินธ์ุ  5 5 - 2
 มุกดาหาร  2 5 - -
 อุดรธานี  6 3 1 3
 สกลนคร  13 6 1 1
 นครพนม  3 2 - 1
 หนองคาย  3 3 - -
 บึงกาฬ  4 3 1 -
 หนองบัวลำภู  5 2   -
 เลย  1 2 - -
 อุบลราชธานี  14 10 - 2
 อำนาจเจริญ  4 1 - 1
 ยโสธร  3 1 - 1
 ศรีสะเกษ  15 7 4 -
 นครราชสีมา  5 14 1 1
 ชัยภูมิ  6 6 - 2
 บุรีรัมย์  1 5 - -
 สุรินทร์  12 19 - 1
 รวม  161 127 11 22

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

ติดต่อ-สอบถาม ช.ส.ค. สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

cc4ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลขที่ 7 หมู่ 11 ถนนเลี่ยงเมือง ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0-4321-0763 โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08-1717-4599  โทรสาร: 0-4321-0764